LocalValueEntry.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość właściwości zależności ustawionych lokalnie.Gets the value of the locally set dependency property.

public:
 property System::Object ^ Value { System::Object ^ get(); };
public object Value { get; }
member this.Value : obj
Public ReadOnly Property Value As Object

Wartość właściwości

Wartość lokalnie ustawionej właściwości zależności jako obiektu.The value of the locally set dependency property as an object.

Uwagi

Aby określić bardziej konkretny typ dla tej wartości, sprawdź, czy Property jest to bieżąca LocalValueEntry i uzyskaj jej PropertyType.To determine a more specific type for this value, check the Property for the current LocalValueEntry and get its PropertyType.

Dotyczy

Zobacz też