LocalValueEnumerator.Current Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący element z kolekcji.Gets the current element in the collection.

public:
 property System::Windows::LocalValueEntry Current { System::Windows::LocalValueEntry get(); };
public System.Windows.LocalValueEntry Current { get; }
member this.Current : System.Windows.LocalValueEntry
Public ReadOnly Property Current As LocalValueEntry

Wartość właściwości

Bieżąca LocalValueEntry w kolekcji.The current LocalValueEntry in the collection.

Uwagi

Ta ogólnie dostępna wersja właściwości opiera się na migawce kolekcji, która jest wykonywana podczas tworzenia.This generally accessible version of the property relies on a snapshot of the collection that is taken at creation.

Dotyczy

Zobacz też