XamlParseException.LinePosition Właściwość

Definicja

Pobiera pozycję w wierszu, w którym wystąpił wyjątek.Gets the position in the line where the exception occurred.

public:
 property int LinePosition { int get(); };
public int LinePosition { get; }
member this.LinePosition : int
Public ReadOnly Property LinePosition As Integer

Wartość właściwości

Int32

Pozycja wiersza.The line position.

Dotyczy