XamlParseException.NameContext Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę XAML obiektu, w którym wystąpił wyjątek.Gets or sets the XAML name of the object where the exception occurred.

public:
 property System::String ^ NameContext { System::String ^ get(); };
public string NameContext { get; }
member this.NameContext : string
Public ReadOnly Property NameContext As String

Wartość właściwości

String

Nazwa XAML obiektu.The XAML name of the object.

Dotyczy