XmlnsDictionary.Contains(Object) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy określony klucz prefiksu znajduje się w tym XmlnsDictionary.Returns a value that indicates whether the specified prefix key is in this XmlnsDictionary.

public:
 virtual bool Contains(System::Object ^ key);
public bool Contains (object key);
abstract member Contains : obj -> bool
override this.Contains : obj -> bool
Public Function Contains (key As Object) As Boolean

Parametry

key
Object

Klucz prefiksu do wyszukania.The prefix key to search for.

Zwraca

true, jeśli żądany klucz prefiksu znajduje się w słowniku; w przeciwnym razie false.true if the requested prefix key is in the dictionary; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy