XmlnsDictionary.CopyTo Metoda

Definicja

Kopiuje wpisy w XmlnsDictionary do określonej tablicy.Copies the entries in the XmlnsDictionary to a specified array.

Przeciążenia

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje wpisy w XmlnsDictionary do określonej tablicy.Copies the entries in the XmlnsDictionary to the specified array.

CopyTo(DictionaryEntry[], Int32)

Kopiuje wpisy w XmlnsDictionary do określonej tablicy DictionaryEntry.Copies the entries in the XmlnsDictionary to the specified DictionaryEntry array.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje wpisy w XmlnsDictionary do określonej tablicy.Copies the entries in the XmlnsDictionary to the specified array.

public:
 virtual void CopyTo(Array ^ array, int index);
public void CopyTo (Array array, int index);
abstract member CopyTo : Array * int -> unit
override this.CopyTo : Array * int -> unit

Parametry

array
Array

Tablica, do której mają zostać skopiowane dane tabeli.The array to copy the table data into.

index
Int32

Indeks (liczony od zera) w tablicy docelowej, w której rozpocznie się kopiowanie.The zero-based index in the destination array where copying starts.

Implementuje

CopyTo(DictionaryEntry[], Int32)

Kopiuje wpisy w XmlnsDictionary do określonej tablicy DictionaryEntry.Copies the entries in the XmlnsDictionary to the specified DictionaryEntry array.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::Collections::DictionaryEntry> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Collections.DictionaryEntry[] array, int index);
member this.CopyTo : System.Collections.DictionaryEntry[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As DictionaryEntry(), index As Integer)

Parametry

array
DictionaryEntry[]

Tablica, do której mają zostać skopiowane dane tabeli.The array to copy the table data into.

index
Int32

Indeks (liczony od zera) w tablicy docelowej, w której rozpocznie się kopiowanie.The zero-based index in the destination array where copying starts.

Dotyczy