XmlnsDictionary.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów w XmlnsDictionary.Gets the number of items in the XmlnsDictionary.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba elementów w XmlnsDictionary.The number of items in the XmlnsDictionary.

Implementuje

Dotyczy