XmlnsDictionary.GetDictionaryEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający słownik, który wykonuje iterację w tym XmlnsDictionary.Returns a dictionary enumerator that iterates through this XmlnsDictionary.

protected:
 System::Collections::IDictionaryEnumerator ^ GetDictionaryEnumerator();
protected System.Collections.IDictionaryEnumerator GetDictionaryEnumerator ();
member this.GetDictionaryEnumerator : unit -> System.Collections.IDictionaryEnumerator
Protected Function GetDictionaryEnumerator () As IDictionaryEnumerator

Zwraca

Moduł wyliczający słowników dla tego słownika.The dictionary enumerator for this dictionary.

Uwagi

Ten interfejs API istnieje, aby klasy pochodne mogły uzyskać moduł wyliczający, w którym koncepcja określania zakresu dla przestrzeni nazw XML jest raportowana jako wymiar modułu wyliczającego słownika.This API exists so that derived classes can obtain an enumerator where the scoping concept for the XML namespaces is reported as a dimension of the dictionary enumerator.

Dotyczy