XmlnsDictionary.GetNamespacePrefixes Metoda

Definicja

Zwraca wszystkie możliwe mapowania przestrzeni nazw typu "prefix" (NamespaceDeclaration wartości), które są dostępne w aktywnym kontekście schematu.Returns all possible prefix-XAML namespace mappings (NamespaceDeclaration values) that are available in the active schema context.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Xaml::NamespaceDeclaration ^> ^ GetNamespacePrefixes();
public System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Xaml.NamespaceDeclaration> GetNamespacePrefixes ();
abstract member GetNamespacePrefixes : unit -> seq<System.Xaml.NamespaceDeclaration>
override this.GetNamespacePrefixes : unit -> seq<System.Xaml.NamespaceDeclaration>
Public Iterator Overridable NotOverridable Function GetNamespacePrefixes () As IEnumerable(Of NamespaceDeclaration)

Zwraca

Wyliczalny zestaw wartości NamespaceDeclaration.An enumerable set of NamespaceDeclaration values. Aby uzyskać szczegółowe ciągi prefiksów, Pobierz wartość Prefix z każdej zwróconej wartości.To get the prefix strings specifically, get the Prefix value from each value returned.

Implementuje

Dotyczy