XmlnsDictionary.Keys Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję wszystkich kluczy w XmlnsDictionary.Gets a collection of all the keys in the XmlnsDictionary.

public:
 property System::Collections::ICollection ^ Keys { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public System.Collections.ICollection Keys { get; }
member this.Keys : System.Collections.ICollection
Public ReadOnly Property Keys As ICollection

Wartość właściwości

Kolekcja wszystkich kluczy w słowniku.The collection of all the keys in the dictionary.

Implementuje

Dotyczy