XmlnsDictionary.LookupPrefix(String) Metoda

Definicja

Zwraca prefiks odpowiadający określonemu identyfikatorowi URI przestrzeni nazw XAML.Returns the prefix that corresponds to the specified XAML namespace URI.

public:
 System::String ^ LookupPrefix(System::String ^ xmlNamespace);
public string LookupPrefix (string xmlNamespace);
member this.LookupPrefix : string -> string
Public Function LookupPrefix (xmlNamespace As String) As String

Parametry

xmlNamespace
String

Identyfikator URI przestrzeni nazw XAML do wyszukania.The XAML namespace URI to look up.

Zwraca

Prefiks XML odpowiadający podanej przestrzeni nazw; w przeciwnym razie null.The XML prefix that corresponds to the given namespace; otherwise, null.

Wyjątki

xmlNamespace jest null.xmlNamespace is null.

Uwagi

Jeśli zażądasz prefiksu dla domyślnej przestrzeni nazw, zwracany jest pusty ciąg.If you request the prefix for the default namespace, an empty string is returned.

Dotyczy