XmlnsDictionary.Seal Metoda

Definicja

Blokuje słownik, aby nie można było go zmienić.Locks the dictionary so that it cannot be changed.

public:
 void Seal();
public void Seal ();
member this.Seal : unit -> unit
Public Sub Seal ()

Uwagi

Należy to zrobić przed ustawieniem XmlnsDictionary na Właściwość (zazwyczaj na ParserContext).This must be done before setting the XmlnsDictionary to a property (typically on a ParserContext). Podjęto próbę zmodyfikowania słownika po zakończeniu XmlnsDictionary powoduje wyrzucanie InvalidOperationException.Attempting to modify the dictionary after the XmlnsDictionary is sealed throws an InvalidOperationException.

Dotyczy