Animatable.BeginAnimation Metoda

Definicja

Stosuje animację do określonego DependencyPropertyelementu .

Przeciążenia

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Stosuje animację do określonego DependencyPropertyelementu . Animacja jest uruchamiana po renderowaniu następnej ramki. Jeśli określona właściwość jest już animowana, SnapshotAndReplace używane jest zachowanie przekazywania.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Stosuje animację do określonego DependencyPropertyelementu . Animacja jest uruchamiana po renderowaniu następnej ramki. Jeśli określona właściwość jest już animowana, zostanie użyta określona HandoffBehavior właściwość.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Stosuje animację do określonego DependencyPropertyelementu . Animacja jest uruchamiana po renderowaniu następnej ramki. Jeśli określona właściwość jest już animowana, SnapshotAndReplace używane jest zachowanie przekazywania.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline)

Parametry

dp
DependencyProperty

Właściwość do animowania.

animation
AnimationTimeline

Animacja używana do animowania określonej właściwości.

Jeśli animacja BeginTime ma nullwartość , wszystkie bieżące animacje zostaną usunięte, a bieżąca wartość właściwości zostanie zatrzymana.

Jeśli animation parametr ma nullwartość , wszystkie animacje zostaną usunięte z właściwości, a wartość właściwości zostanie przywrócona do jej wartości podstawowej.

Implementuje

Uwagi

Jeśli animacja ma BeginTime wartość większą niż zero, animacja rozpoczyna się po upływie tego czasu od momentu renderowania następnej ramki.

Dotyczy

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Stosuje animację do określonego DependencyPropertyelementu . Animacja jest uruchamiana po renderowaniu następnej ramki. Jeśli określona właściwość jest już animowana, zostanie użyta określona HandoffBehavior właściwość.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parametry

dp
DependencyProperty

Właściwość do animowania.

animation
AnimationTimeline

Animacja używana do animowania określonej właściwości.

Jeśli handoffBehavior parametr ma wartość SnapshotAndReplace , a animacja BeginTime to null, wszystkie bieżące animacje zostaną usunięte, a bieżąca wartość właściwości zostanie zatrzymana.

Jeśli handoffBehavior element to SnapshotAndReplace i animation jest odwołaniem null , wszystkie animacje zostaną usunięte z właściwości, a wartość właściwości zostanie przywrócona do jej wartości podstawowej.

Jeśli handoffBehavior jest Composeto , ta metoda nie będzie miała żadnego wpływu, jeśli animacja lub jej BeginTime wartość to null.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Wartość określająca, w jaki sposób nowa animacja powinna współdziałać z wszelkimi bieżącymi animacjami, które już wpływają na wartość właściwości.

Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak zastosować animacje przy użyciu różnych HandoffBehavior ustawień.

/*

This sample animates the position of an ellipse when 
the user clicks within the main border. If the user
left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
is used when applying the animations. If the user
right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
instead.

*/

using namespace System;
using namespace System::Windows;
using namespace System::Windows::Navigation;
using namespace System::Windows::Media;
using namespace System::Windows::Media::Animation;
using namespace System::Windows::Shapes;
using namespace System::Windows::Controls;
using namespace System::Windows::Input;

namespace Microsoft {
  namespace Samples {
   namespace Animation {
     namespace LocalAnimations {
      public ref class InteractiveAnimationExample : Page {
      private: 
        TranslateTransform^ interactiveTranslateTransform;
        Border^ containerBorder;
        Ellipse^ interactiveEllipse;

      public: 
        InteractiveAnimationExample () 
        {
         WindowTitle = "Interactive Animation Example";
         DockPanel^ myPanel = gcnew DockPanel();
         myPanel->Margin = Thickness(20.0);

         containerBorder = gcnew Border();
         containerBorder->Background = Brushes::White;
         containerBorder->BorderBrush = Brushes::Black;
         containerBorder->BorderThickness = Thickness(2.0);
         containerBorder->VerticalAlignment = System::Windows::VerticalAlignment::Stretch;

         interactiveEllipse = gcnew Ellipse();
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Lime;
         interactiveEllipse->Stroke = Brushes::Black;
         interactiveEllipse->StrokeThickness = 2.0;
         interactiveEllipse->Width = 25;
         interactiveEllipse->Height = 25;
         interactiveEllipse->HorizontalAlignment = System::Windows::HorizontalAlignment::Left;
         interactiveEllipse->VerticalAlignment = System::Windows::VerticalAlignment::Top;

         interactiveTranslateTransform = gcnew TranslateTransform();
         interactiveEllipse->RenderTransform = interactiveTranslateTransform;

         containerBorder->MouseLeftButtonDown += 
           gcnew MouseButtonEventHandler(this, &Microsoft::Samples::Animation::LocalAnimations::InteractiveAnimationExample::border_mouseLeftButtonDown);
         containerBorder->MouseRightButtonDown += 
           gcnew MouseButtonEventHandler(this, &Microsoft::Samples::Animation::LocalAnimations::InteractiveAnimationExample::border_mouseRightButtonDown);
         containerBorder->Child = interactiveEllipse;

         myPanel->Children->Add(containerBorder);
         this->Content = myPanel;
        };

      private: 
        // When the user left-clicks, use the 
        // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
        void border_mouseLeftButtonDown (System::Object^ sender, System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs^ e)
        {
         System::Windows::Point clickPoint = Mouse::GetPosition(containerBorder);

         // Set the target point so the center of the ellipse
         // ends up at the clicked point.
         Point targetPoint = Point();
         targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse->Width / 2;
         targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse->Height / 2;

         // Animate to the target point.
         DoubleAnimation^ xAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.X,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::XProperty, xAnimation, HandoffBehavior::SnapshotAndReplace);

         DoubleAnimation^ yAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.Y,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::YProperty, yAnimation, HandoffBehavior::SnapshotAndReplace);

         // Chage the color of the ellipse.
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Lime;
        }

      private:
        // When the user right-clicks, use the 
        // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
        void border_mouseRightButtonDown (System::Object^ sender, System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs^ e)
        {
         // Find the point where the use clicked.
         Point clickPoint = Mouse::GetPosition(containerBorder);

         // Set the target point so the center of the ellipse
         // ends up at the clicked point.
         Point targetPoint = System::Windows::Point();
         targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse->Width / 2;
         targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse->Height / 2;

         // Animate to the target point.
         DoubleAnimation^ xAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.X,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::XProperty, xAnimation, HandoffBehavior::Compose);

         DoubleAnimation^ yAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.Y,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));

         // Change the color of the ellipse.
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::YProperty, yAnimation, HandoffBehavior::Compose);
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Orange;
        }
      };
     }
   }
  }
}
/*

  This sample animates the position of an ellipse when 
  the user clicks within the main border. If the user
  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
  is used when applying the animations. If the user
  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
  instead.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace Microsoft.Samples.Animation.LocalAnimations
{

  // Create the demonstration.
  public class InteractiveAnimationExample : Page {

    private TranslateTransform interactiveTranslateTransform;  
    private Border containerBorder;
    private Ellipse interactiveEllipse;
    
    public InteractiveAnimationExample()
    {
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example";
      DockPanel myPanel = new DockPanel();
      myPanel.Margin = new Thickness(20.0);      
  
      containerBorder = new Border();
      containerBorder.Background = System.Windows.Media.Brushes.White;
      containerBorder.BorderBrush = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0); 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch;
      
      interactiveEllipse = new Ellipse();
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Lime;
      interactiveEllipse.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0;
      interactiveEllipse.Width = 25;
      interactiveEllipse.Height = 25;
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
      
      interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform();
      interactiveEllipse.RenderTransform = 
        interactiveTranslateTransform;
        
      containerBorder.MouseLeftButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseLeftButtonDown);
      containerBorder.MouseRightButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseRightButtonDown);        
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse;
      myPanel.Children.Add(containerBorder);
      this.Content = myPanel;
    }

    // When the user left-clicks, use the 
    // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    private void border_mouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      System.Windows.Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      System.Windows.Point targetPoint = new System.Windows.Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2; 
      
      // Animate to the target point.
      DoubleAnimation xAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.X, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)));
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);
        
      DoubleAnimation yAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.Y, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))); 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);        

      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Lime;
    }
    
    // When the user right-clicks, use the 
    // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    private void border_mouseRightButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      // Find the point where the use clicked.
      System.Windows.Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      System.Windows.Point targetPoint = new System.Windows.Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2;

      // Animate to the target point.
      DoubleAnimation xAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.X, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)));
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.Compose);
        
      DoubleAnimation yAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.Y, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))); 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.Compose);  
        
      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Orange;
    }
  }
}
'
'
'  This sample animates the position of an ellipse when 
'  the user clicks within the main border. If the user
'  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
'  is used when applying the animations. If the user
'  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
'  instead.
'
'

Imports System.Windows
Imports System.Windows.Navigation
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Input

Namespace Microsoft.Samples.Animation.LocalAnimations


  ' Create the demonstration.
  Public Class InteractiveAnimationExample
    Inherits Page
    
    
    Private Dim interactiveTranslateTransform As TranslateTransform 
    Private Dim WithEvents containerBorder As Border 
    Private Dim interactiveEllipse As Ellipse
    
    Public Sub New()
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example"
      Dim myPanel As New DockPanel()
      myPanel.Margin = New Thickness(20.0)      
  
      containerBorder = new Border()
      containerBorder.Background = Brushes.White
      containerBorder.BorderBrush = Brushes.Black
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0) 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch
      
      interactiveEllipse = new Ellipse()
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime
      interactiveEllipse.Stroke = Brushes.Black
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0
      interactiveEllipse.Width = 25
      interactiveEllipse.Height = 25
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top
      
      interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform()
      interactiveEllipse.RenderTransform = _
        interactiveTranslateTransform      
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse
      myPanel.Children.Add(containerBorder)
      Me.Content = myPanel
    End Sub
    

    ' When the user left-clicks, use the 
    ' SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    Private Sub border_mouseLeftButtonDown( _
      ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs) _
      Handles containerBorder.MouseLeftButtonDown
   
    
      Dim clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder)
      
      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New System.Windows.Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2 
      
      ' Animate to the target point.
      Dim xAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.X, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)
        
      Dim yAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.Y, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)        

      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime
          
    End Sub
    
    ' When the user right-clicks, use the 
    ' Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    Private Sub border_mouseRightButtonDown( _
      ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs) _
      Handles containerBorder.MouseRightButtonDown
    
    
      ' Find the point where the use clicked.
      Dim clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder)
      
      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New System.Windows.Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2
      
      ' Animate to the target point.
      Dim xAnimation As _
        New DoubleAnimation(targetPoint.X, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.Compose)
        
      Dim yAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.Y, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))) 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.Compose)  
        
      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Orange
      
          
    End Sub
    
  End Class
 
End Namespace

Uwagi

Jeśli animacja ma BeginTime wartość większą niż zero, animacja rozpoczyna się po upływie tego czasu od momentu renderowania następnej ramki.

Korzystanie z Compose HandoffBehavior

Po zastosowaniu Storyboardwłaściwości , AnimationTimelinelub AnimationClock do właściwości przy użyciu Compose HandoffBehavior, wszystkie Clock obiekty wcześniej skojarzone z tą właściwością nadal zużywają zasoby systemowe; system chronometrażu nie usunie tych zegarów automatycznie.

Aby uniknąć problemów z wydajnością podczas stosowania dużej liczby zegarów przy użyciu , Composenależy usunąć tworzenie zegarów z animowanej właściwości po zakończeniu. Istnieje kilka sposobów usunięcia zegara.

Jest to przede wszystkim problem dotyczący animacji na obiektach, które mają długi okres istnienia. Gdy obiekt zostanie odśmiecony, jego zegary również zostaną odłączone i odśmiecanie pamięci.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów zegara, zobacz Animation and Timing System Overview (Omówienie animacji i systemu chronometrażu).

Dotyczy