Animatable.FreezeCore(Boolean) Metoda

Definicja

Sprawia, że ten Animatable obiekt jest niemodyfikowalny lub określa, czy można go nie modyfikować.Makes this Animatable object unmodifiable or determines whether it can be made unmodifiable.

protected:
 override bool FreezeCore(bool isChecking);
protected override bool FreezeCore (bool isChecking);
abstract member FreezeCore : bool -> bool
override this.FreezeCore : bool -> bool
override this.FreezeCore : bool -> bool
Protected Overrides Function FreezeCore (isChecking As Boolean) As Boolean

Parametry

isChecking
Boolean

true Jeśli ta metoda powinna po prostu określić, czy to wystąpienie może być zablokowane.true if this method should simply determine whether this instance can be frozen. false Jeśli to wystąpienie powinno być rzeczywiście zawieszać się, gdy ta metoda jest wywoływana.false if this instance should actually freeze itself when this method is called.

Zwraca

Boolean

Jeśli isChecking jest true , ta metoda zwraca wartość, true Jeśli nie można jej Animatable modyfikować lub false nie można jej zmodyfikować.If isChecking is true, this method returns true if this Animatable can be made unmodifiable, or false if it cannot be made unmodifiable.

Jeśli isChecking jest false , ta metoda zwraca wartość, true Jeśli Animatable jest teraz niemodyfikowalna lub false nie można jej zmienić, z efektem ubocznym rozpoczętym w celu zmiany stanu zamrożonego tego obiektu.If isChecking is false, this method returns true if the if this Animatable is now unmodifiable, or false if it cannot be made unmodifiable, with the side effect of having begun to change the frozen status of this object.

Uwagi

Ta metoda zwróci wynik false HasAnimatedProperties true .This method will return false when HasAnimatedProperties is true.

Nie wywołuj tej metody bezpośrednio (z wyjątkiem sytuacji, w której jest wywoływana baza w implementacji).Do not call this method directly (except when calling base in an implementation). Ta metoda jest wywoływana wewnętrznie przez CanFreeze (z isChecking równą true ) i Freeze (z isChecking równą false ).This method is called internally by CanFreeze (with isChecking equal to true) and Freeze (with isChecking equal to false).

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Klasy pochodne od Animatable muszą przesłaniać tę metodę, gdy Klasa zawiera dane, które nie są przechowywane przy użyciu właściwości zależności.Classes that derive from Animatable must override this method when the class contains data that is not stored using dependency properties.

Typowa implementacja wywoła implementację podstawową, a następnie Wywołaj metodę statyczną Freeze() we wszystkich Freezable typach właściwości, które zawiera Klasa, zwracając tylko wtedy, true gdy wszystkie właściwości zostały zamrożone (lub mogły zostać zamrożone w przypadku przechodzenia przez false wartość dla isChecking ).A typical implementation would call the base implementation, then call the static Freeze() method on all Freezable typed properties that the class contains, returning true only if all properties were frozen (or could have been frozen, in the case of passing through a false value for isChecking).

Dotyczy

Zobacz też