Animatable.HasAnimatedProperties Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jeden obiekt AnimationClock jest skojarzony z żadną właściwością zależności tego obiektu.Gets a value that indicates whether one or more AnimationClock objects is associated with any of this object's dependency properties.

public:
 property bool HasAnimatedProperties { bool get(); };
public bool HasAnimatedProperties { get; }
member this.HasAnimatedProperties : bool
Public ReadOnly Property HasAnimatedProperties As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli co najmniej jeden obiekt AnimationClock jest skojarzony z dowolnymi właściwościami zależności tego obiektu; w przeciwnym razie false.true if one or more AnimationClock objects is associated with any of this object's dependency properties; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ta właściwość nie wskazuje, czy ten obiekt zawiera animowane obiekty podrzędne.This property does not indicate whether this object contains animated sub-objects.

Dotyczy