ByteKeyFrameCollection.CreateInstanceCore Metoda

Definicja

Tworzy nowe, zamrożone wystąpienie ByteKeyFrameCollection .Creates a new, frozen instance of ByteKeyFrameCollection.

protected:
 override System::Windows::Freezable ^ CreateInstanceCore();
protected override System.Windows.Freezable CreateInstanceCore ();
override this.CreateInstanceCore : unit -> System.Windows.Freezable
Protected Overrides Function CreateInstanceCore () As Freezable

Zwraca

Freezable

Wystąpienie zamrożone ByteKeyFrameCollection .A frozen instance of ByteKeyFrameCollection.

Dotyczy

Zobacz też