ByteKeyFrameCollection.GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable) Metoda

Definicja

Sprawia, że to wystąpienie jest zablokowanym klonem określonego ByteKeyFrameCollection .Makes this instance a frozen clone of the specified ByteKeyFrameCollection. Odwołania do zasobów, powiązania danych i animacje nie są kopiowane, ale ich bieżące wartości to.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

protected:
 override void GetCurrentValueAsFrozenCore(System::Windows::Freezable ^ sourceFreezable);
protected override void GetCurrentValueAsFrozenCore (System.Windows.Freezable sourceFreezable);
override this.GetCurrentValueAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overrides Sub GetCurrentValueAsFrozenCore (sourceFreezable As Freezable)

Parametry

sourceFreezable
Freezable

ByteKeyFrameCollectionDo kopiowania i zablokowania.The ByteKeyFrameCollection to copy and freeze.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przez GetCurrentValueAsFrozen metodę i nie powinna być wywoływana bezpośrednio z kodu, chyba że podczas wywoływania implementacji podstawowej podczas zastępowania tej metody.This method is called by the GetCurrentValueAsFrozen method and should not be called directly from your code, except when calling the base implementation while overriding this method. Aby utworzyć zamrożoną kopię bieżącego obiektu, wywołaj GetCurrentValueAsFrozen zamiast wywołania tej metody bezpośrednio.To create a frozen copy of the current object, call GetCurrentValueAsFrozen instead of calling this method directly.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.GetCurrentValueAsFrozenCore.For more information see Freezable.GetCurrentValueAsFrozenCore.

Dotyczy