ByteKeyFrameCollection.Insert(Int32, ByteKeyFrame) Metoda

Definicja

Wstawia ByteKeyFrame do określonej lokalizacji w kolekcji.Inserts a ByteKeyFrame into a specific location within the collection.

public:
 void Insert(int index, System::Windows::Media::Animation::ByteKeyFrame ^ keyFrame);
public void Insert (int index, System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame keyFrame);
member this.Insert : int * System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, keyFrame As ByteKeyFrame)

Parametry

index
Int32

Pozycja indeksu, w której ByteKeyFrame jest wstawiany.The index position at which the ByteKeyFrame is inserted.

keyFrame
ByteKeyFrame

ByteKeyFrameObiekt, który ma zostać wstawiony do kolekcji.The ByteKeyFrame object to insert in the collection.

Dotyczy