ByteKeyFrameCollection.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates if the collection is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Wartość true, jeśli kolekcja jest przeznaczona tylko do odczytu; w przeciwnym razie — false.true if the collection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy