ByteKeyFrameCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość ByteKeyFrame na określonej pozycji indeksu.Gets or sets the ByteKeyFrame at the specified index position.

public:
 property System::Windows::Media::Animation::ByteKeyFrame ^ default[int] { System::Windows::Media::Animation::ByteKeyFrame ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::Media::Animation::ByteKeyFrame ^ value); };
public System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As ByteKeyFrame

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) ByteKeyFrame do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the ByteKeyFrame to get or set.

Wartość właściwości

ByteKeyFrame

ByteKeyFrameO określonym indeksie.The ByteKeyFrame at the specified index.

Wyjątki

Próba zmodyfikowania kolekcji jest nieprawidłowa, ponieważ kolekcja jest zablokowana (jej IsFrozen Właściwość to true ).The attempt to modify the collection is invalid because the collection is frozen (its IsFrozen property is true).

Parametr index ma wartość niższą niż zero.index is less than zero.

-lub--or- index jest równa lub większa niż Count .index is equal to or greater than Count.

Dotyczy