ByteKeyFrameCollection.Remove(ByteKeyFrame) Metoda

Definicja

Usuwa ByteKeyFrame obiekt z kolekcji.Removes a ByteKeyFrame object from the collection.

public:
 void Remove(System::Windows::Media::Animation::ByteKeyFrame ^ keyFrame);
public void Remove (System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame keyFrame);
member this.Remove : System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame -> unit
Public Sub Remove (keyFrame As ByteKeyFrame)

Parametry

keyFrame
ByteKeyFrame

Określa, ByteKeyFrame Aby usunąć z kolekcji.Identifies the ByteKeyFrame to remove from the collection.

Dotyczy