ByteKeyFrameCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Dodaje element do elementu IList .Adds an item to the IList.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ keyFrame) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object keyFrame);
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (keyFrame As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

keyFrame
Object

Obiekt, który ma zostać dodany do IList .The object to add to the IList.

Zwraca

Int32

Pozycja, w której wstawiono nowy element, lub-1, aby wskazać, że element nie został wstawiony do kolekcji.The position into which the new element was inserted, or -1 to indicate that the item was not inserted into the collection.

Implementuje

Dotyczy