ByteKeyFrameCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Określa indeks określonego elementu w IList .Determines the index of a specific item in the IList.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ keyFrame) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object keyFrame);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (keyFrame As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

keyFrame
Object

Obiekt, który ma zostać zlokalizowany w IList .The object to locate in the IList.

Zwraca

Int32

Indeks elementu value if znajduje się na liście; w przeciwnym razie-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Dotyczy