Clock.CurrentStateInvalidated Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy właściwość Clock CurrentState zostanie zaktualizowana.Occurs when the clock's CurrentState property is updated.

public:
 event EventHandler ^ CurrentStateInvalidated;
public event EventHandler CurrentStateInvalidated;
member this.CurrentStateInvalidated : EventHandler 
Public Custom Event CurrentStateInvalidated As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Użyj zdarzenia, jeśli CurrentStateInvalidated chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy godzina zostanie uruchomiona, zatrzymana lub wypełniania.Use the CurrentStateInvalidated event when you want to be notified if when the clock starts, stops, or fills. ObjectParametr EventHandler programu obsługi zdarzeń jest, Clock którego stan został unieważniony.The Object parameter of the EventHandler event handler is the Clock whose state was invalidated.

Wstrzymywanie programu Clock nie zmienia jego CurrentState .Pausing a Clock does not change its CurrentState. Aby otrzymywać powiadomienia, gdy zegar zostanie wstrzymany, użyj CurrentGlobalSpeedInvalidated zdarzenia.To be notified when a clock becomes paused, use the CurrentGlobalSpeedInvalidated event.

Mimo że to zdarzenie występuje, gdy przestanie ClockState być nieprawidłowe, niekoniecznie oznacza to, że ClockState zmiany: a Clock , które przełączają z Active do, Filling a następnie z powrotem do Active w tym samym taktie, spowoduje to uruchomienie tego zdarzenia, ale jego CurrentState właściwości nie zmienią się w rzeczywistości.Although this event occurs when the ClockState becomes invalid, that doesn't necessarily mean the ClockState changed: a Clock that switches from Active to Filling and then back to Active in the same tick will cause this event to fire, but its CurrentState property won't actually change.

Dotyczy

Zobacz też