ClockController.Resume Metoda

Definicja

Umożliwia Clock wznowienie postępów, które zostały wcześniej wstrzymane.Enables a Clock that was previously paused to resume progressing.

public:
 void Resume();
public void Resume ();
member this.Resume : unit -> unit
Public Sub Resume ()

Uwagi

Można wstrzymywać lub wznawiać Clock niezależnie od bieżącego stanu, a Wstrzymywanie i wznawianie zegara nie zmienia jego bieżącego stanu.You can pause or resume a Clock regardless of its current state, and pausing or resuming a clock does not change its current state. Zegar można wstrzymać w czasie Active , Stopped , lub Filling .A clock can be paused while Active, Stopped, or Filling. Jedynym sposobem wznowienia wstrzymanego zegara jest użycie Resume metody.The only way to resume a paused clock is by using the Resume method. Wznawianie zegara niejawnie wznawia jego elementy podrzędne.Resuming a clock implicitly resumes its children. Wywołanie tej metody na zegarze, który nie jest wstrzymany, nie ma żadnego wpływu.Calling this method on a clock that is not paused has no effect.

Wznawianie wstrzymanego zegara wyzwala CurrentGlobalSpeedInvalidated zdarzenie.Resuming a paused clock triggers the CurrentGlobalSpeedInvalidated event.

Dotyczy

Zobacz też