ClockController.SkipToFill Metoda

Definicja

Przesuwa bieżący czas docelowy Clock na koniec okresu aktywności.Advances the current time of the target Clock to the end of its active period.

public:
 void SkipToFill();
public void SkipToFill ();
member this.SkipToFill : unit -> unit
Public Sub SkipToFill ()

Uwagi

Ta metoda postępuje bieżący czas dla zegara docelowego do końca okresu aktywności; zachowanie zegara w tym punkcie jest określone przez FillBehavior ustawienie Timeline .This method advances the target clock's current time to the end of its active period; the clock's behavior at this point is specified by the FillBehavior setting of its Timeline. Jeśli właściwość osi czasu FillBehavior jest ustawiona na HoldEnd , zegar jest wypełniany; Jeśli właściwość jest ustawiona na Stop , zegar zostanie zatrzymany.If the timeline's FillBehavior property is set to HoldEnd, the clock fills; if the property is set to Stop, the clock stops.

Ta metoda ma efekt tylko wtedy, gdy zegar docelowy CurrentState to Active .This method has an effect only if the target clock's CurrentState is Active.

Ta metoda nie ma wpływu na drzewo chronometrażu do czasu następnego przetworzenia taktu.This method has no effect on the timing tree until the next time a tick is processed. Jako efekt uboczny, odpowiednie zdarzenia również nie będą zgłaszane do momentu.As a side-effect, the appropriate events also will not be raised until then.

Przechodzenie scenorysu do jego okresu wypełnienia wyzwala CurrentGlobalSpeedInvalidated zdarzenia i CurrentStateInvalidated .Advancing a storyboard to its fill period triggers the CurrentGlobalSpeedInvalidated and CurrentStateInvalidated events.

Dotyczy