DoubleKeyFrameCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję DoubleKeyFrame obiektów.Represents a collection of DoubleKeyFrame objects.

public ref class DoubleKeyFrameCollection : System::Windows::Freezable, System::Collections::IList
public class DoubleKeyFrameCollection : System.Windows.Freezable, System.Collections.IList
type DoubleKeyFrameCollection = class
  inherit Freezable
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IList
type DoubleKeyFrameCollection = class
  inherit Freezable
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class DoubleKeyFrameCollection
Inherits Freezable
Implements IList
Dziedziczenie
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak używać DoubleAnimationUsingKeyFrames animacji.The following example demonstrates how to use a DoubleAnimationUsingKeyFrames animation.

<!-- This example shows how to use the DoubleAnimationUsingKeyFrames to create
an animation on the Canvas.Left attached property of a rectangle. -->
<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 Name="myRootElement"
 WindowTitle="KeyFrame Animations">

 <!-- Key frame animations enable you to create complex animations by specifying multiple destination values
   and controlling the animation's interpolation method. -->
 <Canvas>
  <!-- The position of this rectangle is animated using a key frame animation. -->
  <Rectangle Name="myRectangle"
   Canvas.Top="100"
   Canvas.Left="10"
   Height="100"
   Width="100"
   Stroke="Black"
   StrokeThickness="5">
   <Rectangle.Triggers>
    <EventTrigger RoutedEvent="Rectangle.Loaded">
     <BeginStoryboard>
      <Storyboard RepeatBehavior="Forever">

       <!-- Animate Canvas.Left attached property using 3 KeyFrames which animates
        the rectangle along a path. This animation repeats indefinitely. -->
       <DoubleAnimationUsingKeyFrames
        Storyboard.TargetName="myRectangle"
        Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)">
        <DoubleAnimationUsingKeyFrames.KeyFrames>

         <!-- Using a LinearDoubleKeyFrame, the rectangle moves steadily from its
          starting position to 500 over the first 3 seconds. -->
         <LinearDoubleKeyFrame Value="500" KeyTime="0:0:3" />

         <!-- Using a DiscreteDoubleKeyFrame, the rectangle suddenly appears at 500 after
          the fourth second of the animation. -->
         <DiscreteDoubleKeyFrame Value="400" KeyTime="0:0:4" />

         <!-- Using a SplineDoubleKeyFrame, the rectangle moves back to its starting point. The
          animation starts out slowly at first and then speeds up. This KeyFrame ends after the 6th
          second. -->
         <SplineDoubleKeyFrame KeySpline="0.6,0.0 0.9,0.00" Value="10" KeyTime="0:0:6" />
        </DoubleAnimationUsingKeyFrames.KeyFrames>
       </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>
   </Rectangle.Triggers>
  </Rectangle>
 </Canvas>
</Page>

Uwagi

Ta kolekcja jest używana jako część elementu DoubleAnimationUsingKeyFrames do animowania Double wartości właściwości wzdłuż zestawu klatek kluczowych.This collection is used as part of a DoubleAnimationUsingKeyFrames to animate a Double property value along a set of key frames.

Użycie niejawnej kolekcji języka XAMLXAML Implicit Collection Usage

<object> 
 <object.property> 
  oneOrMoreDoubleKeyFrameObjectElements 
 </object.property> 
</object> 

Wartości XAMLXAML Values

oneOrMoreDoubleKeyFrameObjectElementsoneOrMoreDoubleKeyFrameObjectElements
Co najmniej jeden DoubleKeyFrame obiekt zadeklarowany przy użyciu składni elementu obiektu.One or more DoubleKeyFrame objects, declared using object element syntax.

Konstruktory

DoubleKeyFrameCollection()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DoubleKeyFrameCollection.Initializes a new instance of the DoubleKeyFrameCollection class.

Właściwości

CanFreeze

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt może być niemodyfikowalny.Gets a value that indicates whether the object can be made unmodifiable.

(Odziedziczone po Freezable)
Count

Pobiera liczbę klatek kluczowych zawartych w DoubleKeyFrameCollection .Gets the number of key frames contained in the DoubleKeyFrameCollection.

DependencyObjectType

Pobiera DependencyObjectType , który zawija typ CLR tego wystąpienia.Gets the DependencyObjectType that wraps the CLR type of this instance.

(Odziedziczone po DependencyObject)
Dispatcher

Pobiera Dispatcher ten DispatcherObject program jest skojarzony z.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

(Odziedziczone po DispatcherObject)
Empty

Pobiera puste DoubleKeyFrameCollection .Gets an empty DoubleKeyFrameCollection.

IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy rozmiar kolekcji może być kiedykolwiek zmieniony.Gets a value that indicates if the collection size can ever change.

IsFrozen

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt jest obecnie modyfikowalny.Gets a value that indicates whether the object is currently modifiable.

(Odziedziczone po Freezable)
IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates if the collection is read-only.

IsSealed

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest aktualnie zapieczętowane (tylko do odczytu).Gets a value that indicates whether this instance is currently sealed (read-only).

(Odziedziczone po DependencyObject)
IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value that indicates whether access to the collection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

Pobiera lub ustawia wartość DoubleKeyFrame na określonej pozycji indeksu.Gets or sets the DoubleKeyFrame at the specified index position.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

Metody

Add(DoubleKeyFrame)

Dodaje DoubleKeyFrame na końcu kolekcji.Adds a DoubleKeyFrame to the end of the collection.

CheckAccess()

Określa, czy wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObject .Determines whether the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Odziedziczone po DispatcherObject)
Clear()

Usuwa wszystkie DoubleKeyFrame obiekty z kolekcji.Removes all DoubleKeyFrame objects from the collection.

ClearValue(DependencyProperty)

Czyści wartość lokalną właściwości.Clears the local value of a property. Właściwość, która ma zostać wyczyszczona, jest określana przez DependencyProperty Identyfikator.The property to be cleared is specified by a DependencyProperty identifier.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ClearValue(DependencyPropertyKey)

Czyści wartość lokalną właściwości tylko do odczytu.Clears the local value of a read-only property. Właściwość, która ma zostać wyczyszczona, jest określana przez DependencyPropertyKey .The property to be cleared is specified by a DependencyPropertyKey.

(Odziedziczone po DependencyObject)
Clone()

Tworzy modyfikowalny klon tego elementu DoubleKeyFrameCollection , tworząc głębokie kopie wartości tego obiektu.Creates a modifiable clone of this DoubleKeyFrameCollection, making deep copies of this object's values. Podczas kopiowania właściwości zależności ta metoda kopiuje odwołania do zasobów i powiązania danych (ale mogą nie być już rozpoznawane), ale nie ma animacji ani ich bieżących wartości.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

CloneCore(Freezable)

Sprawia, że to wystąpienie ma dokładną kopię określonego DoubleKeyFrameCollection .Makes this instance a deep copy of the specified DoubleKeyFrameCollection. Podczas kopiowania właściwości zależności ta metoda kopiuje odwołania do zasobów i powiązania danych (ale mogą nie być już rozpoznawane), ale nie ma animacji ani ich bieżących wartości.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

CloneCurrentValue()

Umożliwia utworzenie sklonowanego klonu (głębokiej kopii) Freezable przy użyciu bieżących wartości.Creates a modifiable clone (deep copy) of the Freezable using its current values.

(Odziedziczone po Freezable)
CloneCurrentValueCore(Freezable)

Sprawia, że to wystąpienie jest modyfikowalną dokładną kopią określonego DoubleKeyFrameCollection przy użyciu bieżących wartości właściwości.Makes this instance a modifiable deep copy of the specified DoubleKeyFrameCollection using current property values. Odwołania do zasobów, powiązania danych i animacje nie są kopiowane, ale ich bieżące wartości to.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

CoerceValue(DependencyProperty)

Przekształca wartość określonej właściwości zależności.Coerces the value of the specified dependency property. Jest to realizowane przez wywołanie dowolnej CoerceValueCallback funkcji określonej w metadanych właściwości dla właściwości zależności, która istnieje w wywołaniu DependencyObject .This is accomplished by invoking any CoerceValueCallback function specified in property metadata for the dependency property as it exists on the calling DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
Contains(DoubleKeyFrame)

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja zawiera określony element DoubleKeyFrame .Gets a value that indicates whether the collection contains the specified DoubleKeyFrame.

CopyTo(DoubleKeyFrame[], Int32)

Kopiuje wszystkie DoubleKeyFrame obiekty w kolekcji do określonej tablicy.Copies all of the DoubleKeyFrame objects in a collection to a specified array.

CreateInstance()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Freezable.Initializes a new instance of the Freezable class.

(Odziedziczone po Freezable)
CreateInstanceCore()

Tworzy nowe, zamrożone wystąpienie DoubleKeyFrameCollection .Creates a new, frozen instance of DoubleKeyFrameCollection.

Equals(Object)

Określa, czy podana DependencyObject jest równoważna z bieżącym DependencyObject .Determines whether a provided DependencyObject is equivalent to the current DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
Freeze()

Sprawia, że bieżący obiekt jest niemodyfikowalny i ustawia jego IsFrozen Właściwość na true .Makes the current object unmodifiable and sets its IsFrozen property to true.

(Odziedziczone po Freezable)
FreezeCore(Boolean)

Powoduje, że to wystąpienie jest DoubleKeyFrameCollection tylko do odczytu lub określa, czy może być tylko do odczytu.Makes this instance of DoubleKeyFrameCollection read-only or determines whether it can be made read-only.

GetAsFrozen()

Tworzy zamrożoną kopię Freezable , używając wartości właściwości Base (Nieanimowane).Creates a frozen copy of the Freezable, using base (non-animated) property values. Ponieważ kopia jest zamrożona, wszelkie zamrożone obiekty podrzędne są kopiowane przez odwołanie.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

(Odziedziczone po Freezable)
GetAsFrozenCore(Freezable)

Sprawia, że to wystąpienie jest klonem określonego DoubleKeyFrameCollection obiektu.Makes this instance a clone of the specified DoubleKeyFrameCollection object.

GetCurrentValueAsFrozen()

Tworzy zamrożoną kopię z Freezable użyciem bieżących wartości właściwości.Creates a frozen copy of the Freezable using current property values. Ponieważ kopia jest zamrożona, wszelkie zamrożone obiekty podrzędne są kopiowane przez odwołanie.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

(Odziedziczone po Freezable)
GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable)

Sprawia, że to wystąpienie jest zablokowanym klonem określonego DoubleKeyFrameCollection .Makes this instance a frozen clone of the specified DoubleKeyFrameCollection. Odwołania do zasobów, powiązania danych i animacje nie są kopiowane, ale ich bieżące wartości to.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który może wykonać iterację kolekcji.Returns an enumerator that can iterate through the collection.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla tego elementu DependencyObject .Gets a hash code for this DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
GetLocalValueEnumerator()

Tworzy wyspecjalizowany moduł wyliczający służący do określania, które właściwości zależności mają lokalnie ustawione wartości DependencyObject .Creates a specialized enumerator for determining which dependency properties have locally set values on this DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetValue(DependencyProperty)

Zwraca bieżącą obowiązującą wartość właściwości zależności w tym wystąpieniu DependencyObject .Returns the current effective value of a dependency property on this instance of a DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
IndexOf(DoubleKeyFrame)

Wyszukuje określony DoubleKeyFrame i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w całej kolekcji.Searches for the specified DoubleKeyFrame and returns the zero-based index of the first occurrence within the entire collection.

Insert(Int32, DoubleKeyFrame)

Wstawia DoubleKeyFrame do określonej lokalizacji w kolekcji.Inserts a DoubleKeyFrame into a specific location within the collection.

InvalidateProperty(DependencyProperty)

Ponowna ocenuje wartość efektywną dla określonej właściwości zależności.Re-evaluates the effective value for the specified dependency property.

(Odziedziczone po DependencyObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnChanged()

Wywoływana, gdy bieżący Freezable obiekt jest modyfikowany.Called when the current Freezable object is modified.

(Odziedziczone po Freezable)
OnFreezablePropertyChanged(DependencyObject, DependencyObject)

Zapewnia, że dla DependencyObjectType elementu członkowskiego danych, który został właśnie ustawiony, są ustanowione odpowiednie wskaźniki kontekstu.Ensures that appropriate context pointers are established for a DependencyObjectType data member that has just been set.

(Odziedziczone po Freezable)
OnFreezablePropertyChanged(DependencyObject, DependencyObject, DependencyProperty)

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

(Odziedziczone po Freezable)
OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Zastępuje DependencyObject implementację programu, OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Aby wywołać wszystkie Changed procedury obsługi w odpowiedzi na zmianę właściwości zależności typu Freezable .Overrides the DependencyObject implementation of OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) to also invoke any Changed handlers in response to a changing dependency property of type Freezable.

(Odziedziczone po Freezable)
ReadLocalValue(DependencyProperty)

Zwraca wartość lokalną właściwości zależności, jeśli istnieje.Returns the local value of a dependency property, if it exists.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ReadPreamble()

Zapewnia, że Freezable dostęp jest uzyskiwany z prawidłowego wątku.Ensures that the Freezable is being accessed from a valid thread. Dziedziczenia Freezable muszą wywołać tę metodę na początku każdego interfejsu API, który odczytuje składowe danych, które nie są właściwościami zależności.Inheritors of Freezable must call this method at the beginning of any API that reads data members that are not dependency properties.

(Odziedziczone po Freezable)
Remove(DoubleKeyFrame)

Usuwa DoubleKeyFrame obiekt z kolekcji.Removes a DoubleKeyFrame object from the collection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa DoubleKeyFrame o określonej pozycji indeksu z kolekcji.Removes the DoubleKeyFrame at the specified index position from the collection.

SetCurrentValue(DependencyProperty, Object)

Ustawia wartość właściwości zależności bez zmiany jego źródła wartości.Sets the value of a dependency property without changing its value source.

(Odziedziczone po DependencyObject)
SetValue(DependencyProperty, Object)

Ustawia wartość lokalną właściwości zależności, określoną za pomocą identyfikatora właściwości zależności.Sets the local value of a dependency property, specified by its dependency property identifier.

(Odziedziczone po DependencyObject)
SetValue(DependencyPropertyKey, Object)

Ustawia wartość lokalną właściwości zależności tylko do odczytu, określoną przez DependencyPropertyKey Identyfikator właściwości zależności.Sets the local value of a read-only dependency property, specified by the DependencyPropertyKey identifier of the dependency property.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ShouldSerializeProperty(DependencyProperty)

Zwraca wartość wskazującą, czy procesy serializacji powinny serializować wartość dla podanej właściwości zależności.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the value for the provided dependency property.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
VerifyAccess()

Wymusza, że wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObject .Enforces that the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Odziedziczone po DispatcherObject)
WritePostscript()

Podnosi Changed zdarzenie dla Freezable i wywołuje jego OnChanged() metodę.Raises the Changed event for the Freezable and invokes its OnChanged() method. Klasy, które pochodzą od Freezable powinny wywołać tę metodę na końcu każdego interfejsu API, który modyfikuje składowe klasy, które nie są przechowywane jako właściwości zależności.Classes that derive from Freezable should call this method at the end of any API that modifies class members that are not stored as dependency properties.

(Odziedziczone po Freezable)
WritePreamble()

Sprawdza, czy Freezable nie jest zablokowany i czy jest dostępny z prawidłowego kontekstu wątku.Verifies that the Freezable is not frozen and that it is being accessed from a valid threading context. Freezable dziedziczenia powinny wywołać tę metodę na początku każdego interfejsu API, który zapisuje dane w elementach członkowskich, które nie są właściwościami zależności.Freezable inheritors should call this method at the beginning of any API that writes to data members that are not dependency properties.

(Odziedziczone po Freezable)

Zdarzenia

Changed

Występuje, gdy Freezable lub obiekt, który zawiera, jest modyfikowany.Occurs when the Freezable or an object it contains is modified.

(Odziedziczone po Freezable)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy ICollection do Array , zaczynając od określonego Array indeksu.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

IList.Add(Object)

Dodaje element do elementu IList .Adds an item to the IList.

IList.Contains(Object)

Określa, czy IList zawiera konkretną wartość.Determines whether the IList contains a specific value.

IList.IndexOf(Object)

Określa indeks określonego elementu w IList .Determines the index of a specific item in the IList.

IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia element do obiektu IList o określonym indeksie.Inserts an item to the IList at the specified index.

IList.Item[Int32]

Pobiera lub ustawia element pod określonym indeksem.Gets or sets the element at the specified index.

IList.Remove(Object)

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z IList .Removes the first occurrence of a specific object from the IList.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy