Int32KeyFrameCollection.CloneCore(Freezable) Metoda

Definicja

Sprawia, że to wystąpienie ma dokładną kopię określonego Int32KeyFrameCollection .Makes this instance a deep copy of the specified Int32KeyFrameCollection. Podczas kopiowania właściwości zależności ta metoda kopiuje odwołania do zasobów i powiązania danych (ale mogą nie być już rozpoznawane), ale nie ma animacji ani ich bieżących wartości.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

protected:
 override void CloneCore(System::Windows::Freezable ^ sourceFreezable);
protected override void CloneCore (System.Windows.Freezable sourceFreezable);
abstract member CloneCore : System.Windows.Freezable -> unit
override this.CloneCore : System.Windows.Freezable -> unit
override this.CloneCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overrides Sub CloneCore (sourceFreezable As Freezable)

Parametry

sourceFreezable
Freezable

Int32KeyFrameCollectionDo klonowania.The Int32KeyFrameCollection to clone.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przez Clone metodę i nie powinna być wywoływana bezpośrednio z kodu, chyba że podczas wywoływania implementacji podstawowej podczas zastępowania tej metody.This method is called by the Clone method and should not be called directly from your code, except when calling the base implementation while overriding this method. Aby utworzyć modyfikowalną kopię bieżącego obiektu, wywołaj Clone zamiast wywołania tej metody bezpośrednio.To create a modifiable copy of the current object, call Clone instead of calling this method directly.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.CloneCore.For more information, see Freezable.CloneCore.

Dotyczy