Int32KeyFrameCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę klatek kluczowych zawartych w Int32KeyFrameCollection .Gets the number of key frames contained in the Int32KeyFrameCollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba klatek kluczowych zawartych w Int32KeyFrameCollection .The number of key frames contained in the Int32KeyFrameCollection.

Implementuje

Dotyczy