Int32KeyFrameCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość Int32KeyFrame na określonej pozycji indeksu.Gets or sets the Int32KeyFrame at the specified index position.

public:
 property System::Windows::Media::Animation::Int32KeyFrame ^ default[int] { System::Windows::Media::Animation::Int32KeyFrame ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::Media::Animation::Int32KeyFrame ^ value); };
public System.Windows.Media.Animation.Int32KeyFrame this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.Media.Animation.Int32KeyFrame with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As Int32KeyFrame

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) Int32KeyFrame do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the Int32KeyFrame to get or set.

Wartość właściwości

Int32KeyFrame

Int32KeyFrameO określonym indeksie.The Int32KeyFrame at the specified index.

Wyjątki

Próba zmodyfikowania kolekcji jest nieprawidłowa, ponieważ kolekcja jest zablokowana (jej IsFrozen Właściwość to true ).The attempt to modify the collection is invalid because the collection is frozen (its IsFrozen property is true).

Parametr index ma wartość niższą niż zero.index is less than zero.

-lub--or- index jest równa lub większa niż Count .index is equal to or greater than Count.

Dotyczy