Int32KeyFrameCollection.IList.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element pod określonym indeksem.Gets or sets the element at the specified index.

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the element to get or set.

Wartość właściwości

Object

Element pod określonym indeksem.The element at the specified index.

Implementuje

Dotyczy