PointKeyFrameCollection.CloneCurrentValueCore(Freezable) Metoda

Definicja

Sprawia, że to wystąpienie jest modyfikowalną dokładną kopią określonego PointKeyFrameCollection przy użyciu bieżących wartości właściwości.Makes this instance a modifiable deep copy of the specified PointKeyFrameCollection using current property values. Odwołania do zasobów, powiązania danych i animacje nie są kopiowane, ale ich bieżące wartości to.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

protected:
 override void CloneCurrentValueCore(System::Windows::Freezable ^ sourceFreezable);
protected override void CloneCurrentValueCore (System.Windows.Freezable sourceFreezable);
override this.CloneCurrentValueCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overrides Sub CloneCurrentValueCore (sourceFreezable As Freezable)

Parametry

sourceFreezable
Freezable

PointKeyFrameCollectionDo klonowania.The PointKeyFrameCollection to clone.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przez CloneCurrentValue metodę i nie powinna być wywoływana bezpośrednio z kodu, chyba że podczas wywoływania implementacji podstawowej podczas zastępowania tej metody.This method is called by the CloneCurrentValue method and should not be called directly from your code, except when calling the base implementation while overriding this method. Aby utworzyć modyfikowalną kopię bieżącego obiektu, wywołaj CloneCurrentValue zamiast wywołania tej metody bezpośrednio.To create a modifiable copy of the current object, call CloneCurrentValue instead of calling this method directly.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.CloneCurrentValueCore.For more information, see Freezable.CloneCurrentValueCore.

Dotyczy

Zobacz też