PointKeyFrameCollection.Contains(PointKeyFrame) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja zawiera określony element PointKeyFrame .Gets a value that indicates whether the collection contains the specified PointKeyFrame.

public:
 bool Contains(System::Windows::Media::Animation::PointKeyFrame ^ keyFrame);
public bool Contains (System.Windows.Media.Animation.PointKeyFrame keyFrame);
member this.Contains : System.Windows.Media.Animation.PointKeyFrame -> bool
Public Function Contains (keyFrame As PointKeyFrame) As Boolean

Parametry

keyFrame
PointKeyFrame

PointKeyFrameAby zlokalizować w kolekcji.The PointKeyFrame to locate in the collection.

Zwraca

Boolean

true Jeśli kolekcja zawiera keyFrame ; w przeciwnym razie, false .true if the collection contains keyFrame; otherwise, false.

Uwagi

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie liniowe; w związku z tym średni czas wykonywania jest proporcjonalny do Count .This method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to Count. Oznacza to, że ta metoda jest operacją O (n), gdzie n jest Count .That is, this method is an O(n) operation, where n is Count.

Ta metoda określa równość przez wywoływanie Object.Equals .This method determines equality by calling Object.Equals.

Dotyczy

Zobacz też