PointKeyFrameCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę klatek kluczowych zawartych w PointKeyFrameCollection .Gets the number of key frames contained in the PointKeyFrameCollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba klatek kluczowych zawartych w PointKeyFrameCollection .The number of key frames contained in the PointKeyFrameCollection.

Implementuje

Dotyczy