PointKeyFrameCollection.FreezeCore(Boolean) Metoda

Definicja

Powoduje, że to wystąpienie jest PointKeyFrameCollection tylko do odczytu lub określa, czy może być tylko do odczytu.Makes this instance of PointKeyFrameCollection read-only or determines whether it can be made read-only.

protected:
 override bool FreezeCore(bool isChecking);
protected override bool FreezeCore (bool isChecking);
override this.FreezeCore : bool -> bool
Protected Overrides Function FreezeCore (isChecking As Boolean) As Boolean

Parametry

isChecking
Boolean

true Aby sprawdzić, czy to wystąpienie może być zamrożone; false Aby zablokować to wystąpienie.true to check if this instance can be frozen; false to freeze this instance.

Zwraca

Boolean

Jeśli isChecking ma wartość true, ta metoda zwraca wartość, true Jeśli to wystąpienie może być tylko do odczytu, lub false Jeśli nie może być tylko do odczytu.If isChecking is true, this method returns true if this instance can be made read-only, or false if it cannot be made read-only. Jeśli isChecking ma wartość false, ta metoda zwraca wartość, true Jeśli to wystąpienie jest teraz tylko do odczytu lub false Jeśli nie może być tylko do odczytu, z efektem ubocznym rozpoczętym dla zmiany stanu zamrożonego tego obiektu.If isChecking is false, this method returns true if this instance is now read-only, or false if it cannot be made read-only, with the side effect of having begun to change the frozen status of this object.

Dotyczy

Zobacz też