PointKeyFrameCollection.IndexOf(PointKeyFrame) Metoda

Definicja

Wyszukuje określony PointKeyFrame i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w całej kolekcji.Searches for the specified PointKeyFrame and returns the zero-based index of the first occurrence within the entire collection.

public:
 int IndexOf(System::Windows::Media::Animation::PointKeyFrame ^ keyFrame);
public int IndexOf (System.Windows.Media.Animation.PointKeyFrame keyFrame);
member this.IndexOf : System.Windows.Media.Animation.PointKeyFrame -> int
Public Function IndexOf (keyFrame As PointKeyFrame) As Integer

Parametry

keyFrame
PointKeyFrame

PointKeyFrameAby zlokalizować w kolekcji.The PointKeyFrame to locate in the collection.

Zwraca

Int32

Indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia keyFrame w całej kolekcji, jeśli został znaleziony; w przeciwnym razie -1.The zero-based index of the first occurrence of keyFrame within the entire collection, if found; otherwise, -1.

Uwagi

Kolekcja zostanie przeszukana w przód, rozpoczynając od pierwszej ramki klucza i kończącą się na ostatniej klatce kluczowej.The collection is searched forward starting at the first key frame and ending at the last key frame.

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie liniowe; w związku z tym średni czas wykonywania jest proporcjonalny do Count .This method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to Count. Oznacza to, że ta metoda jest operacją O (n), gdzie n jest Count .That is, this method is an O(n) operation, where n is Count.

Ta metoda określa równość przez wywoływanie Object.Equals .This method determines equality by calling Object.Equals.

Dotyczy

Zobacz też