PointKeyFrameCollection.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy rozmiar kolekcji może być kiedykolwiek zmieniony.Gets a value that indicates if the collection size can ever change.

public:
 property bool IsFixedSize { bool get(); };
public bool IsFixedSize { get; }
member this.IsFixedSize : bool
Public ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli kolekcja jest zamrożona; w przeciwnym razie false .true if the collection is frozen; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy