RepeatBehavior.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę powtórzeń Timeline .

public:
 property double Count { double get(); };
public double Count { get; }
member this.Count : double
Public ReadOnly Property Count As Double

Wartość właściwości

Double

Wartość liczbowa reprezentująca liczbę iteracji do powtórzenia.

Wyjątki

W tym RepeatBehavior artykule opisano czas trwania powtarzania, a nie liczbę iteracji.

Uwagi

Aby uniknąć zgłaszania wyjątku podczas uzyskiwania dostępu do tej właściwości, najpierw użyj HasCount właściwości , aby sprawdzić, czy RepeatBehavior właściwość reprezentuje liczbę iteracji, a nie czas trwania powtarzania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat powtarzania osi czasu, zobacz Timeline.RepeatBehavior właściwość .

Dotyczy