RepeatBehavior.Duration Właściwość

Definicja

Pobiera łączną długość czasu, jaki Timeline powinien grać.

public:
 property TimeSpan Duration { TimeSpan get(); };
public TimeSpan Duration { get; }
member this.Duration : TimeSpan
Public ReadOnly Property Duration As TimeSpan

Wartość właściwości

TimeSpan

Łączny czas odtwarzania osi czasu.

Wyjątki

Nie opisuje to RepeatBehavior czasu trwania powtarzania; opisuje liczbę iteracji.

Uwagi

Aby uniknąć zgłaszania wyjątku podczas uzyskiwania dostępu do tej właściwości, najpierw użyj HasDuration właściwości , aby sprawdzić, czy RepeatBehavior obiekt reprezentuje czas trwania powtórzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat powtarzania osi czasu, zobacz Timeline.RepeatBehavior właściwość .

Dotyczy