RepeatBehavior.HasDuration Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy zachowanie powtarzania ma określony czas trwania powtarzania.

public:
 property bool HasDuration { bool get(); };
public bool HasDuration { get; }
member this.HasDuration : bool
Public ReadOnly Property HasDuration As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli określony typ odnosi się do czasu trwania powtarzania; w przeciwnym razie , false.

Dotyczy