SingleKeyFrameCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z IList.Removes the first occurrence of a specific object from the IList.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ keyFrame) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object keyFrame);
Sub Remove (keyFrame As Object) Implements IList.Remove

Parametry

keyFrame
Object

Obiekt, który ma zostać usunięty IListz.The object to remove from the IList.

Implementuje

Dotyczy