Storyboard.Begin Metoda

Definicja

Inicjuje zestaw animacji skojarzonych z tym elementem Storyboard .Initiates the set of animations associated with this Storyboard.

Przeciążenia

Begin(FrameworkElement, FrameworkTemplate, HandoffBehavior, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym w ramach określonego szablonu i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets within the specified template and initiates them.

Begin(FrameworkElement, HandoffBehavior, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

Begin(FrameworkElement, FrameworkTemplate, HandoffBehavior)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym w ramach określonego szablonu i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets within the specified template and initiates them.

Begin(FrameworkElement, FrameworkTemplate, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym w ramach określonego szablonu i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets within the specified template and initiates them.

Begin(FrameworkContentElement, HandoffBehavior, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je przy użyciu określonego HandoffBehavior .Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them, using the specified HandoffBehavior.

Begin(FrameworkElement, FrameworkTemplate)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym w ramach określonego szablonu i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets within the specified template and initiates them.

Begin(FrameworkElement, HandoffBehavior)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je przy użyciu określonego HandoffBehavior .Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them, using the specified HandoffBehavior.

Begin(FrameworkContentElement, HandoffBehavior)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je przy użyciu określonego HandoffBehavior .Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them, using the specified HandoffBehavior.

Begin(FrameworkContentElement, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

Begin(FrameworkElement)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

Begin(FrameworkContentElement)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

Begin()

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

Begin(FrameworkElement, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

Uwagi

W przypadku scenorysu możliwego do kontrolowania można wstrzymywać, wznawiać, wyszukiwać, zatrzymywać i usuwać.A controllable storyboard can pause, resume, seek, stop, and be removed. Aby można było sterować scenorysem w kodzie, należy użyć odpowiedniego przeciążenia metody scenorysu Begin i określić, true Aby można było je sterować.To make a storyboard controllable in code, you must use the appropriate overload of the storyboard's Begin method and specify true to make it controllable. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz jak: kontrolowanie scenorysu po jego uruchomieniu.For an example, see How to: Control a Storyboard After It Starts.

Begin(FrameworkElement, FrameworkTemplate, HandoffBehavior, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym w ramach określonego szablonu i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets within the specified template and initiates them.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkElement ^ containingObject, System::Windows::FrameworkTemplate ^ frameworkTemplate, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior, bool isControllable);
public void Begin (System.Windows.FrameworkElement containingObject, System.Windows.FrameworkTemplate frameworkTemplate, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior, bool isControllable);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkElement * System.Windows.FrameworkTemplate * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior * bool -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkElement, frameworkTemplate As FrameworkTemplate, handoffBehavior As HandoffBehavior, isControllable As Boolean)

Parametry

containingObject
FrameworkElement

Obiekt, do którego frameworkTemplate zastosowano określony.The object to which the specified frameworkTemplate has been applied. Animacje bez a TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a TargetName are applied to containingObject.

frameworkTemplate
FrameworkTemplate

Szablon do animacji.The template to animate.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Zachowanie, które ma być używane przez nową animację do współdziałania z bieżącymi animacjami.The behavior the new animation should use to interact with any current animations.

isControllable
Boolean

true Jeśli scenorys powinien być interaktywnie kontrolowany; w przeciwnym razie false .true if the storyboard should be interactively controllable; otherwise, false.

Uwagi

Aby interaktywnie kontrolować ten scenorys, należy określić ten sam containingObject podczas wywoływania metod interaktywnych, które zostały użyte do rozpoczęcia scenorysuTo interactively control this storyboard, you must specify the same containingObject when calling the interactive methods that you used to begin the storyboard

Po wywołaniu tej metody Clock obiekty są tworzone dla scenorysu i wszelkich osi czasu, które zawiera.When this method is called, Clock objects are created for the storyboard and any timelines it contains. Te zegary są przechowywane przy użyciu containingObject .These clocks are stored with containingObject.

Rozpoczęcie scenorysu wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Beginning a storyboard triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Korzystanie z Compose HandoffBehaviorUsing the Compose HandoffBehavior

Po zastosowaniu Storyboard , AnimationTimeline , lub AnimationClock do właściwości przy użyciu Compose HandoffBehavior , wszystkie Clock obiekty wcześniej skojarzone z tą właściwością nadal zużywają zasoby systemowe; system chronometrażu nie usuwa automatycznie tych zegarów.When you apply a Storyboard, AnimationTimeline, or AnimationClock to a property using the Compose HandoffBehavior, any Clock objects previously associated with that property continue to consume system resources; the timing system does not remove these clocks automatically.

Aby uniknąć problemów z wydajnością podczas stosowania dużej liczby zegarów przy użyciu programu Compose , należy usunąć z właściwości animowane zegary, po ich zakończeniu.To avoid performance issues when you apply a large number of clocks using Compose, you should remove composing clocks from the animated property after they complete. Istnieje kilka sposobów usunięcia zegara.There are several ways to remove a clock.

Jest to szczególnie problem w przypadku animacji na obiektach, które mają długi okres istnienia.This is primarily an issue for animations on objects that have a long lifetime. Gdy obiekt jest odzyskiwany, jego zegary również są rozłączone i odzyskiwane.When an object is garbage collected, its clocks are also disconnected and garbage collected.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów zegara, zobacz animacje i system chronometrażu — przegląd.For more information about clock objects, see Animation and Timing System Overview.

Dotyczy

Begin(FrameworkElement, HandoffBehavior, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkElement ^ containingObject, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior, bool isControllable);
public void Begin (System.Windows.FrameworkElement containingObject, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior, bool isControllable);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkElement * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior * bool -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkElement, handoffBehavior As HandoffBehavior, isControllable As Boolean)

Parametry

containingObject
FrameworkElement

Obiekt zawarty w tym samym zakresie nazw co elementy docelowe animacji scenorysu.An object contained within the same name scope as the targets of this storyboard's animations. Animacje bez określonego TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a specified TargetName are applied to containingObject.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Zachowanie, które ma być używane przez nową animację do współdziałania z bieżącymi animacjami.The behavior the new animation should use to interact with any current animations.

isControllable
Boolean

Deklaruje, czy animacja jest sterowana (może zostać wstrzymana) po uruchomieniu.Declares whether the animation is controllable (can be paused) once started.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć scenorys z możliwością kontroli.The following example shows how to create a controllable storyboard.

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;

namespace SDKSample
{

  public class ControllableStoryboardExample : Page
  {
    private Storyboard myStoryboard;

    public ControllableStoryboardExample()
    {

      // Create a name scope for the page.

      NameScope.SetNameScope(this, new NameScope()); 
 
      this.WindowTitle = "Controllable Storyboard Example";
      StackPanel myStackPanel = new StackPanel();
      myStackPanel.Margin = new Thickness(10);

      // Create a rectangle.
      Rectangle myRectangle = new Rectangle();
      myRectangle.Name = "myRectangle";

      // Assign the rectangle a name by 
      // registering it with the page, so that
      // it can be targeted by storyboard
      // animations.
      this.RegisterName(myRectangle.Name, myRectangle);
      myRectangle.Width = 100;
      myRectangle.Height = 100;
      myRectangle.Fill = Brushes.Blue;
      myStackPanel.Children.Add(myRectangle);

      //
      // Create an animation and a storyboard to animate the
      // rectangle.
      //
      DoubleAnimation myDoubleAnimation = new DoubleAnimation();
      myDoubleAnimation.From = 1.0;
      myDoubleAnimation.To = 0.0;
      myDoubleAnimation.Duration = new Duration(TimeSpan.FromMilliseconds(5000));
      myDoubleAnimation.AutoReverse = true;

      // Create the storyboard.
      myStoryboard = new Storyboard();
      myStoryboard.Children.Add(myDoubleAnimation);
      Storyboard.SetTargetName(myDoubleAnimation, myRectangle.Name);
      Storyboard.SetTargetProperty(myDoubleAnimation, new PropertyPath(Rectangle.OpacityProperty));

      //
      // Create some buttons to control the storyboard
      // and a panel to contain them.
      //
      StackPanel buttonPanel = new StackPanel();
      buttonPanel.Orientation = Orientation.Horizontal;
      Button beginButton = new Button();
      beginButton.Content = "Begin";
      beginButton.Click += new RoutedEventHandler(beginButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(beginButton);
      Button pauseButton = new Button();
      pauseButton.Content = "Pause";
      pauseButton.Click += new RoutedEventHandler(pauseButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(pauseButton);
      Button resumeButton = new Button();
      resumeButton.Content = "Resume";
      resumeButton.Click += new RoutedEventHandler(resumeButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(resumeButton);
      Button skipToFillButton = new Button();
      skipToFillButton.Content = "Skip to Fill";
      skipToFillButton.Click += new RoutedEventHandler(skipToFillButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(skipToFillButton);
      Button setSpeedRatioButton = new Button();
      setSpeedRatioButton.Content = "Triple Speed";
      setSpeedRatioButton.Click += new RoutedEventHandler(setSpeedRatioButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(setSpeedRatioButton);
      Button stopButton = new Button();
      stopButton.Content = "Stop";
      stopButton.Click += new RoutedEventHandler(stopButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(stopButton);
      myStackPanel.Children.Add(buttonPanel);
      this.Content = myStackPanel;    
    }

    // Begins the storyboard.
    private void beginButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
      // Specifying "true" as the second Begin parameter
      // makes this storyboard controllable.
      myStoryboard.Begin(this, true);
    }

    // Pauses the storyboard.
    private void pauseButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
      myStoryboard.Pause(this);
    }

    // Resumes the storyboard.
    private void resumeButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
      myStoryboard.Resume(this);
    }

    // Advances the storyboard to its fill period.
    private void skipToFillButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
      myStoryboard.SkipToFill(this);
    }

    // Updates the storyboard's speed.
    private void setSpeedRatioButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
      // Makes the storyboard progress three times as fast as normal.
      myStoryboard.SetSpeedRatio(this, 3);
    }

    // Stops the storyboard.
    private void stopButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
      myStoryboard.Stop(this);
    }     
  }
}

Imports System.Windows
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Media.Animation

Namespace SDKSample

  Public Class ControllableStoryboardExample
    Inherits Page
    Private myStoryboard As Storyboard

    Public Sub New()

      ' Create a name scope for the page.

      NameScope.SetNameScope(Me, New NameScope())

      Me.WindowTitle = "Controllable Storyboard Example"
      Dim myStackPanel As New StackPanel()
      myStackPanel.Margin = New Thickness(10)

      ' Create a rectangle.
      Dim myRectangle As New Rectangle()
      myRectangle.Name = "myRectangle"

      ' Assign the rectangle a name by 
      ' registering it with the page, so that
      ' it can be targeted by storyboard
      ' animations.
      Me.RegisterName(myRectangle.Name, myRectangle)
      myRectangle.Width = 100
      myRectangle.Height = 100
      myRectangle.Fill = Brushes.Blue
      myStackPanel.Children.Add(myRectangle)

      '
      ' Create an animation and a storyboard to animate the
      ' rectangle.
      '
      Dim myDoubleAnimation As New DoubleAnimation()
      myDoubleAnimation.From = 1.0
      myDoubleAnimation.To = 0.0
      myDoubleAnimation.Duration = New Duration(TimeSpan.FromMilliseconds(5000))
      myDoubleAnimation.AutoReverse = True

      ' Create the storyboard.
      myStoryboard = New Storyboard()
      myStoryboard.Children.Add(myDoubleAnimation)
      Storyboard.SetTargetName(myDoubleAnimation, myRectangle.Name)
      Storyboard.SetTargetProperty(myDoubleAnimation, New PropertyPath(Rectangle.OpacityProperty))

      '
      ' Create some buttons to control the storyboard
      ' and a panel to contain them.
      '
      Dim buttonPanel As New StackPanel()
      buttonPanel.Orientation = Orientation.Horizontal
      Dim beginButton As New Button()
      beginButton.Content = "Begin"
      AddHandler beginButton.Click, AddressOf beginButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(beginButton)
      Dim pauseButton As New Button()
      pauseButton.Content = "Pause"
      AddHandler pauseButton.Click, AddressOf pauseButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(pauseButton)
      Dim resumeButton As New Button()
      resumeButton.Content = "Resume"
      AddHandler resumeButton.Click, AddressOf resumeButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(resumeButton)
      Dim skipToFillButton As New Button()
      skipToFillButton.Content = "Skip to Fill"
      AddHandler skipToFillButton.Click, AddressOf skipToFillButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(skipToFillButton)
      Dim setSpeedRatioButton As New Button()
      setSpeedRatioButton.Content = "Triple Speed"
      AddHandler setSpeedRatioButton.Click, AddressOf setSpeedRatioButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(setSpeedRatioButton)
      Dim stopButton As New Button()
      stopButton.Content = "Stop"
      AddHandler stopButton.Click, AddressOf stopButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(stopButton)
      myStackPanel.Children.Add(buttonPanel)
      Me.Content = myStackPanel


    End Sub

    ' Begins the storyboard.
    Private Sub beginButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
      ' Specifying "true" as the second Begin parameter
      ' makes this storyboard controllable.
      myStoryboard.Begin(Me, True)

    End Sub

    ' Pauses the storyboard.
    Private Sub pauseButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
      myStoryboard.Pause(Me)

    End Sub

    ' Resumes the storyboard.
    Private Sub resumeButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
      myStoryboard.Resume(Me)

    End Sub

    ' Advances the storyboard to its fill period.
    Private Sub skipToFillButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
      myStoryboard.SkipToFill(Me)

    End Sub

    ' Updates the storyboard's speed.
    Private Sub setSpeedRatioButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
      ' Makes the storyboard progress three times as fast as normal.
      myStoryboard.SetSpeedRatio(Me, 3)

    End Sub

    ' Stops the storyboard.
    Private Sub stopButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
      myStoryboard.Stop(Me)

    End Sub

  End Class

End Namespace

W następnym przykładzie używa SnapshotAndReplace HandoffBehavior się do animacji, gdy użytkownik kliknie lewym przyciskiem myszy, a następnie Compose HandoffBehavior po kliknięciu prawego użytkownika.The next example uses the SnapshotAndReplace HandoffBehavior to animate when the user left-clicks, and the Compose HandoffBehavior when the user right-clicks.

/*

  This sample animates the position of an ellipse when 
  the user clicks within the main border. If the user
  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
  is used when applying the animations. If the user
  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
  instead.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
{

  // Create the demonstration.
  public class FrameworkElementStoryboardHandoffBehaviorExample : Page {

    private Border containerBorder;
    private Ellipse interactiveEllipse;
    private Storyboard theStoryboard;
    private DoubleAnimation xAnimation;
    private DoubleAnimation yAnimation;
    
    public FrameworkElementStoryboardHandoffBehaviorExample()
    {
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example";
      
      // Create a name scope for the page.
      NameScope.SetNameScope(this, new NameScope()); 
      
      DockPanel myPanel = new DockPanel();
      myPanel.Margin = new Thickness(20.0);      
  
      containerBorder = new Border();
      containerBorder.Background = Brushes.White;
      containerBorder.BorderBrush = Brushes.Black;
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0); 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch;
      
      interactiveEllipse = new Ellipse();
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime;
      interactiveEllipse.Stroke = Brushes.Black;
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0;
      interactiveEllipse.Width = 25;
      interactiveEllipse.Height = 25;
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;

      TranslateTransform interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform();    
      this.RegisterName("InteractiveTranslateTransform", interactiveTranslateTransform);
      
      interactiveEllipse.RenderTransform = 
        interactiveTranslateTransform;
        
      xAnimation = new DoubleAnimation();
      xAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(4);
      yAnimation = xAnimation.Clone();
      Storyboard.SetTargetName(xAnimation, "InteractiveTranslateTransform");
      Storyboard.SetTargetProperty(xAnimation, new PropertyPath(TranslateTransform.XProperty));
      Storyboard.SetTargetName(yAnimation, "InteractiveTranslateTransform");
      Storyboard.SetTargetProperty(yAnimation, new PropertyPath(TranslateTransform.YProperty));      
      
      theStoryboard = new Storyboard();
      theStoryboard.Children.Add(xAnimation);
      theStoryboard.Children.Add(yAnimation);

      containerBorder.MouseLeftButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseLeftButtonDown);
      containerBorder.MouseRightButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseRightButtonDown);        
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse;
      myPanel.Children.Add(containerBorder);
      this.Content = myPanel;
    }

    // When the user left-clicks, use the 
    // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    private void border_mouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      Point targetPoint = new Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2; 
      
      // Animate to the target point.
      xAnimation.To = targetPoint.X;
      yAnimation.To = targetPoint.Y;
      theStoryboard.Begin(this, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);

      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime;
    }
    
    // When the user right-clicks, use the 
    // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    private void border_mouseRightButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      // Find the point where the use clicked.
      Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      Point targetPoint = new Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2;
 
      // Animate to the target point.
      xAnimation.To = targetPoint.X;
      yAnimation.To = targetPoint.Y;
      theStoryboard.Begin(this, HandoffBehavior.Compose);
        
      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Orange;
    }
  }
}
'
'
'  This sample animates the position of an ellipse when 
'  the user clicks within the main border. If the user
'  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
'  is used when applying the animations. If the user
'  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
'  instead.
'
'


Imports System.Windows
Imports System.Windows.Navigation
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Input

Namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards

  ' Create the demonstration.
  Public Class FrameworkElementStoryboardHandoffBehaviorExample
    Inherits Page


    Private containerBorder As Border
    Private interactiveEllipse As Ellipse
    Private theStoryboard As Storyboard
    Private xAnimation As DoubleAnimation
    Private yAnimation As DoubleAnimation

    Public Sub New()

      WindowTitle = "Interactive Animation Example"

      ' Create a name scope for the page.
      NameScope.SetNameScope(Me, New NameScope())

      Dim myPanel As New DockPanel()
      myPanel.Margin = New Thickness(20.0)

      containerBorder = New Border()
      containerBorder.Background = Brushes.White
      containerBorder.BorderBrush = Brushes.Black
      containerBorder.BorderThickness = New Thickness(2.0)
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch

      interactiveEllipse = New Ellipse()
      With interactiveEllipse
        .Fill = Brushes.Lime
        .Stroke = Brushes.Black
        .StrokeThickness = 2.0
        .Width = 25
        .Height = 25
        .HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left
        .VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top
      End With

      Dim interactiveTranslateTransform As New TranslateTransform()
      Me.RegisterName("InteractiveTranslateTransform", interactiveTranslateTransform)

      interactiveEllipse.RenderTransform = interactiveTranslateTransform

      xAnimation = New DoubleAnimation()
      xAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(4)
      yAnimation = xAnimation.Clone()
      Storyboard.SetTargetName(xAnimation, "InteractiveTranslateTransform")
      Storyboard.SetTargetProperty(xAnimation, New PropertyPath(TranslateTransform.XProperty))
      Storyboard.SetTargetName(yAnimation, "InteractiveTranslateTransform")
      Storyboard.SetTargetProperty(yAnimation, New PropertyPath(TranslateTransform.YProperty))

      theStoryboard = New Storyboard()
      theStoryboard.Children.Add(xAnimation)
      theStoryboard.Children.Add(yAnimation)


      AddHandler containerBorder.MouseLeftButtonDown, AddressOf border_mouseLeftButtonDown
      AddHandler containerBorder.MouseRightButtonDown, AddressOf border_mouseRightButtonDown

      containerBorder.Child = interactiveEllipse
      myPanel.Children.Add(containerBorder)
      Me.Content = myPanel
    End Sub


    ' When the user left-clicks, use the 
    ' SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    Private Sub border_mouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs)

      Dim clickPoint As Point = Mouse.GetPosition(containerBorder)

      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2

      ' Animate to the target point.
      xAnimation.To = targetPoint.X
      yAnimation.To = targetPoint.Y
      theStoryboard.Begin(Me, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)


      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime

    End Sub

    ' When the user right-clicks, use the 
    ' Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    Private Sub border_mouseRightButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs)

      ' Find the point where the use clicked.
      Dim clickPoint As Point = Mouse.GetPosition(containerBorder)

      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2

      ' Animate to the target point.
      xAnimation.To = targetPoint.X
      yAnimation.To = targetPoint.Y
      theStoryboard.Begin(Me, HandoffBehavior.Compose)

      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Orange


    End Sub

  End Class

End Namespace

Uwagi

Aby interaktywnie kontrolować ten scenorys, należy użyć tego samego containingObject parametru podczas wywoływania interaktywnych metod, które zostały użyte do rozpoczęcia scenorysuTo interactively control this storyboard, you must use the same containingObject parameter when calling the interactive methods that you used to begin the storyboard

Po wywołaniu tej metody Clock obiekty są tworzone dla scenorysu i wszelkich osi czasu, które zawiera.When this method is called, Clock objects are created for the storyboard and any timelines it contains. Te zegary są przechowywane przy użyciu containingObject .These clocks are stored with containingObject.

Rozpoczęcie scenorysu wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Beginning a storyboard triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Korzystanie z Compose HandoffBehaviorUsing the Compose HandoffBehavior

Po zastosowaniu Storyboard , AnimationTimeline , lub AnimationClock do właściwości przy użyciu Compose HandoffBehavior , wszystkie Clock obiekty wcześniej skojarzone z tą właściwością nadal zużywają zasoby systemowe; system chronometrażu nie usuwa automatycznie tych zegarów.When you apply a Storyboard, AnimationTimeline, or AnimationClock to a property using the Compose HandoffBehavior, any Clock objects previously associated with that property continue to consume system resources; the timing system does not remove these clocks automatically.

Aby uniknąć problemów z wydajnością podczas stosowania dużej liczby zegarów przy użyciu programu Compose , należy usunąć z właściwości animowane zegary, po ich zakończeniu.To avoid performance issues when you apply a large number of clocks using Compose, you should remove composing clocks from the animated property after they complete. Istnieje kilka sposobów usunięcia zegara.There are several ways to remove a clock.

Jest to szczególnie problem w przypadku animacji na obiektach, które mają długi okres istnienia.This is primarily an issue for animations on objects that have a long lifetime. Gdy obiekt jest odzyskiwany, jego zegary również są rozłączone i odzyskiwane.When an object is garbage collected, its clocks are also disconnected and garbage collected.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów zegara, zobacz animacje i system chronometrażu — przegląd.For more information about clock objects, see Animation and Timing System Overview.

Dotyczy

Begin(FrameworkElement, FrameworkTemplate, HandoffBehavior)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym w ramach określonego szablonu i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets within the specified template and initiates them.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkElement ^ containingObject, System::Windows::FrameworkTemplate ^ frameworkTemplate, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void Begin (System.Windows.FrameworkElement containingObject, System.Windows.FrameworkTemplate frameworkTemplate, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkElement * System.Windows.FrameworkTemplate * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkElement, frameworkTemplate As FrameworkTemplate, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parametry

containingObject
FrameworkElement

Obiekt, do którego frameworkTemplate zastosowano określony.The object to which the specified frameworkTemplate has been applied. Animacje bez a TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a TargetName are applied to containingObject.

frameworkTemplate
FrameworkTemplate

Szablon do animacji.The template to animate.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Zachowanie, które ma być używane przez nową animację do współdziałania z bieżącymi animacjami.The behavior the new animation should use to interact with any current animations.

Uwagi

Po wywołaniu tej metody Clock obiekty są tworzone dla scenorysu i wszelkich osi czasu, które zawiera.When this method is called, Clock objects are created for the storyboard and any timelines it contains. Te zegary są przechowywane przy użyciu containingObject .These clocks are stored with containingObject.

Rozpoczęcie scenorysu wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Beginning a storyboard triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Korzystanie z Compose HandoffBehaviorUsing the Compose HandoffBehavior

Po zastosowaniu Storyboard , AnimationTimeline , lub AnimationClock do właściwości przy użyciu Compose HandoffBehavior , wszystkie Clock obiekty wcześniej skojarzone z tą właściwością nadal zużywają zasoby systemowe; system chronometrażu nie usuwa automatycznie tych zegarów.When you apply a Storyboard, AnimationTimeline, or AnimationClock to a property using the Compose HandoffBehavior, any Clock objects previously associated with that property continue to consume system resources; the timing system does not remove these clocks automatically.

Aby uniknąć problemów z wydajnością podczas stosowania dużej liczby zegarów przy użyciu programu Compose , należy usunąć z właściwości animowane zegary, po ich zakończeniu.To avoid performance issues when you apply a large number of clocks using Compose, you should remove composing clocks from the animated property after they complete. Istnieje kilka sposobów usunięcia zegara.There are several ways to remove a clock.

Jest to szczególnie problem w przypadku animacji na obiektach, które mają długi okres istnienia.This is primarily an issue for animations on objects that have a long lifetime. Gdy obiekt jest odzyskiwany, jego zegary również są rozłączone i odzyskiwane.When an object is garbage collected, its clocks are also disconnected and garbage collected.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów zegara, zobacz animacje i system chronometrażu — przegląd.For more information about clock objects, see Animation and Timing System Overview.

Dotyczy

Begin(FrameworkElement, FrameworkTemplate, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym w ramach określonego szablonu i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets within the specified template and initiates them.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkElement ^ containingObject, System::Windows::FrameworkTemplate ^ frameworkTemplate, bool isControllable);
public void Begin (System.Windows.FrameworkElement containingObject, System.Windows.FrameworkTemplate frameworkTemplate, bool isControllable);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkElement * System.Windows.FrameworkTemplate * bool -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkElement, frameworkTemplate As FrameworkTemplate, isControllable As Boolean)

Parametry

containingObject
FrameworkElement

Obiekt, do którego frameworkTemplate zastosowano określony.The object to which the specified frameworkTemplate has been applied. Animacje bez a TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a TargetName are applied to containingObject.

frameworkTemplate
FrameworkTemplate

Szablon do animacji.The template to animate.

isControllable
Boolean

true Jeśli scenorys powinien być interaktywnie kontrolowany; w przeciwnym razie false .true if the storyboard should be interactively controllable; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli właściwości dostosowane są już animowane, są one zastępowane przy użyciu zachowania do oddania SnapshotAndReplace .If the targeted properties are already animated, they are replaced using the SnapshotAndReplace handoff behavior.

Aby interaktywnie kontrolować ten scenorys, należy określić ten sam containingObject podczas wywoływania metod interaktywnych, które zostały użyte do rozpoczęcia scenorysuTo interactively control this storyboard, you must specify the same containingObject when calling the interactive methods that you used to begin the storyboard

Po wywołaniu tej metody Clock obiekty są tworzone dla scenorysu i wszelkich osi czasu, które zawiera.When this method is called, Clock objects are created for the storyboard and any timelines it contains. Te zegary są przechowywane przy użyciu containingObject .These clocks are stored with containingObject.

Rozpoczęcie scenorysu wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Beginning a storyboard triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Dotyczy

Begin(FrameworkContentElement, HandoffBehavior, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je przy użyciu określonego HandoffBehavior .Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them, using the specified HandoffBehavior.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkContentElement ^ containingObject, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior, bool isControllable);
public void Begin (System.Windows.FrameworkContentElement containingObject, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior, bool isControllable);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkContentElement * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior * bool -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkContentElement, handoffBehavior As HandoffBehavior, isControllable As Boolean)

Parametry

containingObject
FrameworkContentElement

Obiekt zawarty w tym samym zakresie nazw co elementy docelowe animacji scenorysu.An object contained within the same name scope as the targets of this storyboard's animations. Animacje bez określonego TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a specified TargetName are applied to containingObject.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Zachowanie, które ma być używane przez nową animację do współdziałania z bieżącymi animacjami.The behavior the new animation should use to interact with any current animations.

isControllable
Boolean

Deklaruje, czy animacja jest sterowana (może zostać wstrzymana) po uruchomieniu.Declares whether the animation is controllable (can be paused) once started.

Przykłady

Poniższy przykład używa kontrolowanego scenorysu do animacji a TextEffect .The following example uses a controllable storyboard to animate a TextEffect. TextEffectZnajduje się w FrameworkContentElement zakresie nazw.The TextEffect is contained within a FrameworkContentElement's name scope.

/*
  This example shows how to control
  a storyboard after it has started.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Documents;

namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
{
  public class FrameworkContentElementControlStoryboardExample : FlowDocument
  {
  
    private Storyboard myStoryboard;
    
    public FrameworkContentElementControlStoryboardExample()
    {
    
      // Create a name scope for the document.
      NameScope.SetNameScope(this, new NameScope());    
      this.Background = Brushes.White;
      
      // Create a run of text.
      Run theText = new Run( 
        "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit." + 
        "Ut non lacus. Nullam a ligula id leo adipiscing ornare." +
        " Duis mattis. ");  
        
      // Create a TextEffect
      TextEffect animatedSpecialEffect = new TextEffect();
      animatedSpecialEffect.Foreground = Brushes.OrangeRed;
      animatedSpecialEffect.PositionStart = 0;
      animatedSpecialEffect.PositionCount = 0;
      
      // Assign the TextEffect a name by 
      // registering it with the page, so that
      // it can be targeted by storyboard
      // animations      
      this.RegisterName("animatedSpecialEffect", animatedSpecialEffect); 
      
      // Apply the text effect to the run.
      theText.TextEffects = new TextEffectCollection();
      theText.TextEffects.Add(animatedSpecialEffect);
      
      // Create a paragraph to contain the run.
      Paragraph animatedParagraph = new Paragraph(theText);
      animatedParagraph.Background = Brushes.LightGray;
      animatedParagraph.Padding = new Thickness(20);
  
      this.Blocks.Add(animatedParagraph);      
      BlockUIContainer controlsContainer = new BlockUIContainer();        
      
      //
      // Create an animation and a storyboard to animate the
      // text effect.
      //
      Int32Animation countAnimation = 
        new Int32Animation(0, 127, TimeSpan.FromSeconds(10)); 
      Storyboard.SetTargetName(countAnimation, "animatedSpecialEffect");
      Storyboard.SetTargetProperty(countAnimation, 
        new PropertyPath(TextEffect.PositionCountProperty));
      myStoryboard = new Storyboard();
      myStoryboard.Children.Add(countAnimation);
      
      //
      // Create some buttons to control the storyboard
      // and a panel to contain them.
      //
      StackPanel buttonPanel = new StackPanel();
      buttonPanel.Orientation = Orientation.Vertical;
      Button beginButton = new Button();
      beginButton.Content = "Begin";
      beginButton.Click += new RoutedEventHandler(beginButton_Clicked);      
      buttonPanel.Children.Add(beginButton);
      Button pauseButton = new Button();
      pauseButton.Content = "Pause";
      pauseButton.Click +=new RoutedEventHandler(pauseButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(pauseButton);
      Button resumeButton = new Button();
      resumeButton.Content = "Resume";
      resumeButton.Click +=new RoutedEventHandler(resumeButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(resumeButton);
      Button skipToFillButton = new Button();
      skipToFillButton.Content = "Skip to Fill";
      skipToFillButton.Click +=new RoutedEventHandler(skipToFillButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(skipToFillButton);
      Button setSpeedRatioButton = new Button();
      setSpeedRatioButton.Content = "Triple Speed";
      setSpeedRatioButton.Click +=new RoutedEventHandler(setSpeedRatioButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(setSpeedRatioButton);
      Button stopButton = new Button();
      stopButton.Content = "Stop";
      stopButton.Click +=new RoutedEventHandler(stopButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(stopButton);
      Button removeButton = new Button();
      removeButton.Content = "Remove";
      removeButton.Click +=new RoutedEventHandler(removeButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(removeButton); 
  
      controlsContainer.Child = buttonPanel; 
      this.Blocks.Add(controlsContainer);
    }
    
    // Begins the storyboard.
    private void beginButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
      // Specifying "true" as the second Begin parameter
      // makes this storyboard controllable.
      myStoryboard.Begin(this, true);     
    }
    
    // Pauses the storyboard.
    private void pauseButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
       myStoryboard.Pause(this);     
    }
    
    // Resumes the storyboard.
    private void resumeButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
       myStoryboard.Resume(this);     
    }   
    
    // Advances the storyboard to its fill period.
    private void skipToFillButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
       myStoryboard.SkipToFill(this);     
    } 
    
    // Updates the storyboard's speed.
    private void setSpeedRatioButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
      // Makes the storyboard progress three times as fast as normal.
      myStoryboard.SetSpeedRatio(this, 3);     
    }      
    
    // Stops the storyboard.
    private void stopButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
       myStoryboard.Stop(this);     
    }   
    
    // Removes the storyboard.
    private void removeButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
       myStoryboard.Remove(this);     
    }      
  }
}
'
'  This example shows how to control
'  a storyboard after it has started.
'
'


Imports System.Windows
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Documents


Namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
  Public Class FrameworkContentElementControlStoryboardExample
    Inherits FlowDocument

    Private myStoryboard As Storyboard

    Public Sub New()

      ' Create a name scope for the document.
      NameScope.SetNameScope(Me, New NameScope())
      Me.Background = Brushes.White

      ' Create a run of text.
      Dim theText As New Run("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit." & "Ut non lacus. Nullam a ligula id leo adipiscing ornare." & " Duis mattis. ")

      ' Create a TextEffect
      Dim animatedSpecialEffect As New TextEffect()
      animatedSpecialEffect.Foreground = Brushes.OrangeRed
      animatedSpecialEffect.PositionStart = 0
      animatedSpecialEffect.PositionCount = 0

      ' Assign the TextEffect a name by 
      ' registering it with the page, so that
      ' it can be targeted by storyboard
      ' animations      
      Me.RegisterName("animatedSpecialEffect", animatedSpecialEffect)

      ' Apply the text effect to the run.
      theText.TextEffects = New TextEffectCollection()
      theText.TextEffects.Add(animatedSpecialEffect)

      ' Create a paragraph to contain the run.
      Dim animatedParagraph As New Paragraph(theText)
      animatedParagraph.Background = Brushes.LightGray
      animatedParagraph.Padding = New Thickness(20)

      Me.Blocks.Add(animatedParagraph)
      Dim controlsContainer As New BlockUIContainer()

      '
      ' Create an animation and a storyboard to animate the
      ' text effect.
      '
      Dim countAnimation As New Int32Animation(0, 127, TimeSpan.FromSeconds(10))
      Storyboard.SetTargetName(countAnimation, "animatedSpecialEffect")
      Storyboard.SetTargetProperty(countAnimation, New PropertyPath(TextEffect.PositionCountProperty))
      myStoryboard = New Storyboard()
      myStoryboard.Children.Add(countAnimation)

      '
      ' Create some buttons to control the storyboard
      ' and a panel to contain them.
      '
      Dim buttonPanel As New StackPanel()
      buttonPanel.Orientation = Orientation.Vertical
      Dim beginButton As New Button()
      beginButton.Content = "Begin"
      AddHandler beginButton.Click, AddressOf beginButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(beginButton)
      Dim pauseButton As New Button()
      pauseButton.Content = "Pause"
      AddHandler pauseButton.Click, AddressOf pauseButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(pauseButton)
      Dim resumeButton As New Button()
      resumeButton.Content = "Resume"
      AddHandler resumeButton.Click, AddressOf resumeButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(resumeButton)
      Dim skipToFillButton As New Button()
      skipToFillButton.Content = "Skip to Fill"
      AddHandler skipToFillButton.Click, AddressOf skipToFillButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(skipToFillButton)
      Dim setSpeedRatioButton As New Button()
      setSpeedRatioButton.Content = "Triple Speed"
      AddHandler setSpeedRatioButton.Click, AddressOf setSpeedRatioButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(setSpeedRatioButton)
      Dim stopButton As New Button()
      stopButton.Content = "Stop"
      AddHandler stopButton.Click, AddressOf stopButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(stopButton)
      Dim removeButton As New Button()
      removeButton.Content = "Remove"
      AddHandler removeButton.Click, AddressOf removeButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(removeButton)

      controlsContainer.Child = buttonPanel
      Me.Blocks.Add(controlsContainer)

    End Sub

    ' Begins the storyboard.
    Private Sub beginButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
      ' Specifying "true" as the second Begin parameter
      ' makes this storyboard controllable.
      myStoryboard.Begin(Me, True)

    End Sub

    ' Pauses the storyboard.
    Private Sub pauseButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
       myStoryboard.Pause(Me)

    End Sub

    ' Resumes the storyboard.
    Private Sub resumeButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
       myStoryboard.Resume(Me)

    End Sub

    ' Advances the storyboard to its fill period.
    Private Sub skipToFillButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
       myStoryboard.SkipToFill(Me)

    End Sub

    ' Updates the storyboard's speed.
    Private Sub setSpeedRatioButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
      ' Makes the storyboard progress three times as fast as normal.
      myStoryboard.SetSpeedRatio(Me, 3)

    End Sub

    ' Stops the storyboard.
    Private Sub stopButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
       myStoryboard.Stop(Me)

    End Sub

    ' Removes the storyboard.
    Private Sub removeButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
       myStoryboard.Remove(Me)

    End Sub

  End Class
End Namespace

W następnym przykładzie używa SnapshotAndReplace HandoffBehavior się do animacji, gdy użytkownik kliknie lewym przyciskiem myszy, a następnie Compose HandoffBehavior po kliknięciu prawego użytkownika.The next example uses the SnapshotAndReplace HandoffBehavior to animate when the user left-clicks, and the Compose HandoffBehavior when the user right-clicks.

/*
  This example shows how to animate
  a FrameworkContentElement with a storyboard.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;

namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
{
  public class FrameworkContentElementStoryboardWithHandoffBehaviorExample : 
    FlowDocument
  {
  
    private Storyboard myStoryboard;
    DoubleAnimation xAnimation;
    DoubleAnimation yAnimation;
    
    public FrameworkContentElementStoryboardWithHandoffBehaviorExample()
    {
    
      // Create a name scope for the document.
      NameScope.SetNameScope(this, new NameScope());    
      this.Background = Brushes.Orange;
      
      // Create a run of text.
      Run theText = new Run( 
        "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.");  
        
      // Create a TextEffect
      TextEffect animatedSpecialEffect = new TextEffect();
      animatedSpecialEffect.Foreground = Brushes.OrangeRed;
      animatedSpecialEffect.PositionStart = 0;
      animatedSpecialEffect.PositionCount = 20;
      
      TranslateTransform animatedTransform = 
        new TranslateTransform();
        
      // Assign the transform a name by 
      // registering it with the page, so that
      // it can be targeted by storyboard
      // animations.   
      this.RegisterName("animatedTransform", animatedTransform);       
      animatedSpecialEffect.Transform = animatedTransform;

      // Apply the text effect to the run.
      theText.TextEffects = new TextEffectCollection();
      theText.TextEffects.Add(animatedSpecialEffect);

      // Create a paragraph to contain the run.
      Paragraph animatedParagraph = new Paragraph(theText);
      animatedParagraph.Background = Brushes.LightGray;      
  
      this.Blocks.Add(animatedParagraph);              
      
      //
      // Create a storyboard to animate the
      // text effect's transform.
      //
      myStoryboard = new Storyboard();
      
      xAnimation = new DoubleAnimation(); 
      xAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(5);            
      Storyboard.SetTargetName(xAnimation, "animatedTransform");
      Storyboard.SetTargetProperty(xAnimation, 
        new PropertyPath(TranslateTransform.XProperty));   
      myStoryboard.Children.Add(xAnimation);
      
      yAnimation = new DoubleAnimation();
      yAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(5);      
      Storyboard.SetTargetName(yAnimation, "animatedTransform");
      Storyboard.SetTargetProperty(yAnimation, 
        new PropertyPath(TranslateTransform.YProperty));   
      myStoryboard.Children.Add(yAnimation);      
      
      this.MouseLeftButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(document_mouseLeftButtonDown);
      this.MouseRightButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(document_mouseRightButtonDown);
    }

    // When the user left-clicks, use the 
    // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    private void document_mouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      Point clickPoint = Mouse.GetPosition(this);

      // Animate to the target point.
      xAnimation.To = clickPoint.X; 
      yAnimation.To = clickPoint.Y;

      try
      {
        myStoryboard.Begin(this, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace); 
      }catch(Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }
    }
    
    // When the user right-clicks, use the 
    // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    private void document_mouseRightButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {

      Point clickPoint = Mouse.GetPosition(this);

      // Animate to the target point.
      xAnimation.To = clickPoint.X;
      yAnimation.To = clickPoint.Y;
      myStoryboard.Begin(this, HandoffBehavior.Compose); 
    }    
  }
}
'
'  This example shows how to animate
'  a FrameworkContentElement with a storyboard.
'
'


Imports System.Windows
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Documents
Imports System.Windows.Input


Namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
  Public Class FrameworkContentElementStoryboardWithHandoffBehaviorExample
    Inherits FlowDocument

    Private myStoryboard As Storyboard
    Private xAnimation As DoubleAnimation
    Private yAnimation As DoubleAnimation

    Public Sub New()

      ' Create a name scope for the document.
      NameScope.SetNameScope(Me, New NameScope())
      Me.Background = Brushes.Orange

      ' Create a run of text.
      Dim theText As New Run("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.")

      ' Create a TextEffect
      Dim animatedSpecialEffect As New TextEffect()
      animatedSpecialEffect.Foreground = Brushes.OrangeRed
      animatedSpecialEffect.PositionStart = 0
      animatedSpecialEffect.PositionCount = 20

      Dim animatedTransform As New TranslateTransform()

      ' Assign the transform a name by 
      ' registering it with the page, so that
      ' it can be targeted by storyboard
      ' animations.   
      Me.RegisterName("animatedTransform", animatedTransform)
      animatedSpecialEffect.Transform = animatedTransform


      ' Apply the text effect to the run.
      theText.TextEffects = New TextEffectCollection()
      theText.TextEffects.Add(animatedSpecialEffect)


      ' Create a paragraph to contain the run.
      Dim animatedParagraph As New Paragraph(theText)
      animatedParagraph.Background = Brushes.LightGray

      Me.Blocks.Add(animatedParagraph)

      '
      ' Create a storyboard to animate the
      ' text effect's transform.
      '
      myStoryboard = New Storyboard()

      xAnimation = New DoubleAnimation()
      xAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(5)
      Storyboard.SetTargetName(xAnimation, "animatedTransform")
      Storyboard.SetTargetProperty(xAnimation, New PropertyPath(TranslateTransform.XProperty))
      myStoryboard.Children.Add(xAnimation)

      yAnimation = New DoubleAnimation()
      yAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(5)
      Storyboard.SetTargetName(yAnimation, "animatedTransform")
      Storyboard.SetTargetProperty(yAnimation, New PropertyPath(TranslateTransform.YProperty))
      myStoryboard.Children.Add(yAnimation)

      AddHandler MouseLeftButtonDown, AddressOf document_mouseLeftButtonDown
      AddHandler MouseRightButtonDown, AddressOf document_mouseRightButtonDown

    End Sub    ' When the user left-clicks, use the 
    ' SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    Private Sub document_mouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs)

      Dim clickPoint As Point = Mouse.GetPosition(Me)


      ' Animate to the target point.
      xAnimation.To = clickPoint.X
      yAnimation.To = clickPoint.Y

      Try
        myStoryboard.Begin(Me, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)

      Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.ToString())
      End Try
    End Sub

    ' When the user right-clicks, use the 
    ' Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    Private Sub document_mouseRightButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs)


      Dim clickPoint As Point = Mouse.GetPosition(Me)

      ' Animate to the target point.
      xAnimation.To = clickPoint.X
      yAnimation.To = clickPoint.Y
      myStoryboard.Begin(Me, HandoffBehavior.Compose)


    End Sub

  End Class
End Namespace

Uwagi

Jeśli właściwości dostosowane są już animowane, są one zastępowane przy użyciu określonego zachowania do nadania.If the targeted properties are already animated, they are replaced using the specified handoff behavior.

Aby interaktywnie kontrolować ten scenorys, należy określić ten sam containingObject podczas wywoływania metod interaktywnych, które zostały użyte do rozpoczęcia scenorysuTo interactively control this storyboard, you must specify the same containingObject when calling the interactive methods that you used to begin the storyboard

Po wywołaniu tej metody Clock obiekty są tworzone dla scenorysu i wszelkich osi czasu, które zawiera.When this method is called, Clock objects are created for the storyboard and any timelines it contains. Te zegary są przechowywane przy użyciu containingObject .These clocks are stored with containingObject.

Rozpoczęcie scenorysu wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Beginning a storyboard triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Korzystanie z Compose HandoffBehaviorUsing the Compose HandoffBehavior

Po zastosowaniu Storyboard , AnimationTimeline , lub AnimationClock do właściwości przy użyciu Compose HandoffBehavior , wszystkie Clock obiekty wcześniej skojarzone z tą właściwością nadal zużywają zasoby systemowe; system chronometrażu nie usuwa automatycznie tych zegarów.When you apply a Storyboard, AnimationTimeline, or AnimationClock to a property using the Compose HandoffBehavior, any Clock objects previously associated with that property continue to consume system resources; the timing system does not remove these clocks automatically.

Aby uniknąć problemów z wydajnością podczas stosowania dużej liczby zegarów przy użyciu programu Compose , należy usunąć z właściwości animowane zegary, po ich zakończeniu.To avoid performance issues when you apply a large number of clocks using Compose, you should remove composing clocks from the animated property after they complete. Istnieje kilka sposobów usunięcia zegara.There are several ways to remove a clock.

Jest to szczególnie problem w przypadku animacji na obiektach, które mają długi okres istnienia.This is primarily an issue for animations on objects that have a long lifetime. Gdy obiekt jest odzyskiwany, jego zegary również są rozłączone i odzyskiwane.When an object is garbage collected, its clocks are also disconnected and garbage collected.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów zegara, zobacz animacje i system chronometrażu — przegląd.For more information about clock objects, see Animation and Timing System Overview.

Dotyczy

Begin(FrameworkElement, FrameworkTemplate)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym w ramach określonego szablonu i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets within the specified template and initiates them.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkElement ^ containingObject, System::Windows::FrameworkTemplate ^ frameworkTemplate);
public void Begin (System.Windows.FrameworkElement containingObject, System.Windows.FrameworkTemplate frameworkTemplate);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkElement * System.Windows.FrameworkTemplate -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkElement, frameworkTemplate As FrameworkTemplate)

Parametry

containingObject
FrameworkElement

Obiekt, do którego frameworkTemplate zastosowano określony.The object to which the specified frameworkTemplate has been applied. Animacje bez a TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a TargetName are applied to containingObject.

frameworkTemplate
FrameworkTemplate

Szablon do animacji.The template to animate.

Uwagi

Jeśli właściwości dostosowane są już animowane, są one zastępowane przy użyciu zachowania do oddania SnapshotAndReplace .If the targeted properties are already animated, they are replaced using the SnapshotAndReplace handoff behavior.

Po wywołaniu tej metody Clock obiekty są tworzone dla scenorysu i wszelkich osi czasu, które zawiera.When this method is called, Clock objects are created for the storyboard and any timelines it contains. Te zegary są przechowywane przy użyciu containingObject .These clocks are stored with containingObject.

Rozpoczęcie scenorysu wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Beginning a storyboard triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Dotyczy

Begin(FrameworkElement, HandoffBehavior)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je przy użyciu określonego HandoffBehavior .Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them, using the specified HandoffBehavior.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkElement ^ containingObject, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void Begin (System.Windows.FrameworkElement containingObject, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkElement * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkElement, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parametry

containingObject
FrameworkElement

Obiekt zawarty w tym samym zakresie nazw co elementy docelowe animacji scenorysu.An object contained within the same name scope as the targets of this storyboard's animations. Animacje bez określonego TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a specified TargetName are applied to containingObject.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Zachowanie, które ma być używane przez nową animację do współdziałania z bieżącymi animacjami.The behavior the new animation should use to interact with any current animations.

Przykłady

Poniższy przykład używa SnapshotAndReplace HandoffBehavior do animacji, gdy użytkownik kliknie lewym przyciskiem myszy, a następnie Compose HandoffBehavior po kliknięciu prawego użytkownika.The following example uses the SnapshotAndReplace HandoffBehavior to animate when the user left-clicks, and the Compose HandoffBehavior when the user right-clicks.

/*

  This sample animates the position of an ellipse when 
  the user clicks within the main border. If the user
  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
  is used when applying the animations. If the user
  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
  instead.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
{

  // Create the demonstration.
  public class FrameworkElementStoryboardHandoffBehaviorExample : Page {

    private Border containerBorder;
    private Ellipse interactiveEllipse;
    private Storyboard theStoryboard;
    private DoubleAnimation xAnimation;
    private DoubleAnimation yAnimation;
    
    public FrameworkElementStoryboardHandoffBehaviorExample()
    {
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example";
      
      // Create a name scope for the page.
      NameScope.SetNameScope(this, new NameScope()); 
      
      DockPanel myPanel = new DockPanel();
      myPanel.Margin = new Thickness(20.0);      
  
      containerBorder = new Border();
      containerBorder.Background = Brushes.White;
      containerBorder.BorderBrush = Brushes.Black;
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0); 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch;
      
      interactiveEllipse = new Ellipse();
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime;
      interactiveEllipse.Stroke = Brushes.Black;
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0;
      interactiveEllipse.Width = 25;
      interactiveEllipse.Height = 25;
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;

      TranslateTransform interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform();    
      this.RegisterName("InteractiveTranslateTransform", interactiveTranslateTransform);
      
      interactiveEllipse.RenderTransform = 
        interactiveTranslateTransform;
        
      xAnimation = new DoubleAnimation();
      xAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(4);
      yAnimation = xAnimation.Clone();
      Storyboard.SetTargetName(xAnimation, "InteractiveTranslateTransform");
      Storyboard.SetTargetProperty(xAnimation, new PropertyPath(TranslateTransform.XProperty));
      Storyboard.SetTargetName(yAnimation, "InteractiveTranslateTransform");
      Storyboard.SetTargetProperty(yAnimation, new PropertyPath(TranslateTransform.YProperty));      
      
      theStoryboard = new Storyboard();
      theStoryboard.Children.Add(xAnimation);
      theStoryboard.Children.Add(yAnimation);

      containerBorder.MouseLeftButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseLeftButtonDown);
      containerBorder.MouseRightButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseRightButtonDown);        
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse;
      myPanel.Children.Add(containerBorder);
      this.Content = myPanel;
    }

    // When the user left-clicks, use the 
    // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    private void border_mouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      Point targetPoint = new Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2; 
      
      // Animate to the target point.
      xAnimation.To = targetPoint.X;
      yAnimation.To = targetPoint.Y;
      theStoryboard.Begin(this, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);

      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime;
    }
    
    // When the user right-clicks, use the 
    // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    private void border_mouseRightButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      // Find the point where the use clicked.
      Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      Point targetPoint = new Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2;
 
      // Animate to the target point.
      xAnimation.To = targetPoint.X;
      yAnimation.To = targetPoint.Y;
      theStoryboard.Begin(this, HandoffBehavior.Compose);
        
      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Orange;
    }
  }
}
'
'
'  This sample animates the position of an ellipse when 
'  the user clicks within the main border. If the user
'  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
'  is used when applying the animations. If the user
'  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
'  instead.
'
'


Imports System.Windows
Imports System.Windows.Navigation
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Input

Namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards

  ' Create the demonstration.
  Public Class FrameworkElementStoryboardHandoffBehaviorExample
    Inherits Page


    Private containerBorder As Border
    Private interactiveEllipse As Ellipse
    Private theStoryboard As Storyboard
    Private xAnimation As DoubleAnimation
    Private yAnimation As DoubleAnimation

    Public Sub New()

      WindowTitle = "Interactive Animation Example"

      ' Create a name scope for the page.
      NameScope.SetNameScope(Me, New NameScope())

      Dim myPanel As New DockPanel()
      myPanel.Margin = New Thickness(20.0)

      containerBorder = New Border()
      containerBorder.Background = Brushes.White
      containerBorder.BorderBrush = Brushes.Black
      containerBorder.BorderThickness = New Thickness(2.0)
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch

      interactiveEllipse = New Ellipse()
      With interactiveEllipse
        .Fill = Brushes.Lime
        .Stroke = Brushes.Black
        .StrokeThickness = 2.0
        .Width = 25
        .Height = 25
        .HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left
        .VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top
      End With

      Dim interactiveTranslateTransform As New TranslateTransform()
      Me.RegisterName("InteractiveTranslateTransform", interactiveTranslateTransform)

      interactiveEllipse.RenderTransform = interactiveTranslateTransform

      xAnimation = New DoubleAnimation()
      xAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(4)
      yAnimation = xAnimation.Clone()
      Storyboard.SetTargetName(xAnimation, "InteractiveTranslateTransform")
      Storyboard.SetTargetProperty(xAnimation, New PropertyPath(TranslateTransform.XProperty))
      Storyboard.SetTargetName(yAnimation, "InteractiveTranslateTransform")
      Storyboard.SetTargetProperty(yAnimation, New PropertyPath(TranslateTransform.YProperty))

      theStoryboard = New Storyboard()
      theStoryboard.Children.Add(xAnimation)
      theStoryboard.Children.Add(yAnimation)


      AddHandler containerBorder.MouseLeftButtonDown, AddressOf border_mouseLeftButtonDown
      AddHandler containerBorder.MouseRightButtonDown, AddressOf border_mouseRightButtonDown

      containerBorder.Child = interactiveEllipse
      myPanel.Children.Add(containerBorder)
      Me.Content = myPanel
    End Sub


    ' When the user left-clicks, use the 
    ' SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    Private Sub border_mouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs)

      Dim clickPoint As Point = Mouse.GetPosition(containerBorder)

      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2

      ' Animate to the target point.
      xAnimation.To = targetPoint.X
      yAnimation.To = targetPoint.Y
      theStoryboard.Begin(Me, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)


      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime

    End Sub

    ' When the user right-clicks, use the 
    ' Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    Private Sub border_mouseRightButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs)

      ' Find the point where the use clicked.
      Dim clickPoint As Point = Mouse.GetPosition(containerBorder)

      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2

      ' Animate to the target point.
      xAnimation.To = targetPoint.X
      yAnimation.To = targetPoint.Y
      theStoryboard.Begin(Me, HandoffBehavior.Compose)

      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Orange


    End Sub

  End Class

End Namespace

Dotyczy

Begin(FrameworkContentElement, HandoffBehavior)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je przy użyciu określonego HandoffBehavior .Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them, using the specified HandoffBehavior.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkContentElement ^ containingObject, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void Begin (System.Windows.FrameworkContentElement containingObject, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkContentElement * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkContentElement, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parametry

containingObject
FrameworkContentElement

Obiekt zawarty w tym samym zakresie nazw co elementy docelowe animacji scenorysu.An object contained within the same name scope as the targets of this storyboard's animations. Animacje bez a TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a TargetName are applied to containingObject.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Zachowanie, które ma być używane przez nową animację do współdziałania z bieżącymi animacjami.The behavior the new animation should use to interact with any current animations.

Przykłady

Poniższy przykład używa SnapshotAndReplace HandoffBehavior do animacji, gdy użytkownik kliknie lewym przyciskiem myszy, a następnie Compose HandoffBehavior po kliknięciu prawego użytkownika.The following example uses the SnapshotAndReplace HandoffBehavior to animate when the user left-clicks, and the Compose HandoffBehavior when the user right-clicks.

/*
  This example shows how to animate
  a FrameworkContentElement with a storyboard.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;

namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
{
  public class FrameworkContentElementStoryboardWithHandoffBehaviorExample : 
    FlowDocument
  {
  
    private Storyboard myStoryboard;
    DoubleAnimation xAnimation;
    DoubleAnimation yAnimation;
    
    public FrameworkContentElementStoryboardWithHandoffBehaviorExample()
    {
    
      // Create a name scope for the document.
      NameScope.SetNameScope(this, new NameScope());    
      this.Background = Brushes.Orange;
      
      // Create a run of text.
      Run theText = new Run( 
        "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.");  
        
      // Create a TextEffect
      TextEffect animatedSpecialEffect = new TextEffect();
      animatedSpecialEffect.Foreground = Brushes.OrangeRed;
      animatedSpecialEffect.PositionStart = 0;
      animatedSpecialEffect.PositionCount = 20;
      
      TranslateTransform animatedTransform = 
        new TranslateTransform();
        
      // Assign the transform a name by 
      // registering it with the page, so that
      // it can be targeted by storyboard
      // animations.   
      this.RegisterName("animatedTransform", animatedTransform);       
      animatedSpecialEffect.Transform = animatedTransform;

      // Apply the text effect to the run.
      theText.TextEffects = new TextEffectCollection();
      theText.TextEffects.Add(animatedSpecialEffect);

      // Create a paragraph to contain the run.
      Paragraph animatedParagraph = new Paragraph(theText);
      animatedParagraph.Background = Brushes.LightGray;      
  
      this.Blocks.Add(animatedParagraph);              
      
      //
      // Create a storyboard to animate the
      // text effect's transform.
      //
      myStoryboard = new Storyboard();
      
      xAnimation = new DoubleAnimation(); 
      xAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(5);            
      Storyboard.SetTargetName(xAnimation, "animatedTransform");
      Storyboard.SetTargetProperty(xAnimation, 
        new PropertyPath(TranslateTransform.XProperty));   
      myStoryboard.Children.Add(xAnimation);
      
      yAnimation = new DoubleAnimation();
      yAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(5);      
      Storyboard.SetTargetName(yAnimation, "animatedTransform");
      Storyboard.SetTargetProperty(yAnimation, 
        new PropertyPath(TranslateTransform.YProperty));   
      myStoryboard.Children.Add(yAnimation);      
      
      this.MouseLeftButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(document_mouseLeftButtonDown);
      this.MouseRightButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(document_mouseRightButtonDown);
    }

    // When the user left-clicks, use the 
    // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    private void document_mouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      Point clickPoint = Mouse.GetPosition(this);

      // Animate to the target point.
      xAnimation.To = clickPoint.X; 
      yAnimation.To = clickPoint.Y;

      try
      {
        myStoryboard.Begin(this, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace); 
      }catch(Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }
    }
    
    // When the user right-clicks, use the 
    // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    private void document_mouseRightButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {

      Point clickPoint = Mouse.GetPosition(this);

      // Animate to the target point.
      xAnimation.To = clickPoint.X;
      yAnimation.To = clickPoint.Y;
      myStoryboard.Begin(this, HandoffBehavior.Compose); 
    }    
  }
}
'
'  This example shows how to animate
'  a FrameworkContentElement with a storyboard.
'
'


Imports System.Windows
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Documents
Imports System.Windows.Input


Namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
  Public Class FrameworkContentElementStoryboardWithHandoffBehaviorExample
    Inherits FlowDocument

    Private myStoryboard As Storyboard
    Private xAnimation As DoubleAnimation
    Private yAnimation As DoubleAnimation

    Public Sub New()

      ' Create a name scope for the document.
      NameScope.SetNameScope(Me, New NameScope())
      Me.Background = Brushes.Orange

      ' Create a run of text.
      Dim theText As New Run("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.")

      ' Create a TextEffect
      Dim animatedSpecialEffect As New TextEffect()
      animatedSpecialEffect.Foreground = Brushes.OrangeRed
      animatedSpecialEffect.PositionStart = 0
      animatedSpecialEffect.PositionCount = 20

      Dim animatedTransform As New TranslateTransform()

      ' Assign the transform a name by 
      ' registering it with the page, so that
      ' it can be targeted by storyboard
      ' animations.   
      Me.RegisterName("animatedTransform", animatedTransform)
      animatedSpecialEffect.Transform = animatedTransform


      ' Apply the text effect to the run.
      theText.TextEffects = New TextEffectCollection()
      theText.TextEffects.Add(animatedSpecialEffect)


      ' Create a paragraph to contain the run.
      Dim animatedParagraph As New Paragraph(theText)
      animatedParagraph.Background = Brushes.LightGray

      Me.Blocks.Add(animatedParagraph)

      '
      ' Create a storyboard to animate the
      ' text effect's transform.
      '
      myStoryboard = New Storyboard()

      xAnimation = New DoubleAnimation()
      xAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(5)
      Storyboard.SetTargetName(xAnimation, "animatedTransform")
      Storyboard.SetTargetProperty(xAnimation, New PropertyPath(TranslateTransform.XProperty))
      myStoryboard.Children.Add(xAnimation)

      yAnimation = New DoubleAnimation()
      yAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(5)
      Storyboard.SetTargetName(yAnimation, "animatedTransform")
      Storyboard.SetTargetProperty(yAnimation, New PropertyPath(TranslateTransform.YProperty))
      myStoryboard.Children.Add(yAnimation)

      AddHandler MouseLeftButtonDown, AddressOf document_mouseLeftButtonDown
      AddHandler MouseRightButtonDown, AddressOf document_mouseRightButtonDown

    End Sub    ' When the user left-clicks, use the 
    ' SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    Private Sub document_mouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs)

      Dim clickPoint As Point = Mouse.GetPosition(Me)


      ' Animate to the target point.
      xAnimation.To = clickPoint.X
      yAnimation.To = clickPoint.Y

      Try
        myStoryboard.Begin(Me, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)

      Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.ToString())
      End Try
    End Sub

    ' When the user right-clicks, use the 
    ' Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    Private Sub document_mouseRightButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs)


      Dim clickPoint As Point = Mouse.GetPosition(Me)

      ' Animate to the target point.
      xAnimation.To = clickPoint.X
      yAnimation.To = clickPoint.Y
      myStoryboard.Begin(Me, HandoffBehavior.Compose)


    End Sub

  End Class
End Namespace

Uwagi

Po zastosowaniu Storyboard , AnimationTimeline , lub AnimationClock do właściwości przy użyciu Compose HandoffBehavior , wszystkie Clock obiekty wcześniej skojarzone z tą właściwością nadal zużywają zasoby systemowe; system chronometrażu nie usuwa automatycznie tych zegarów.When you apply a Storyboard, AnimationTimeline, or AnimationClock to a property using the Compose HandoffBehavior, any Clock objects previously associated with that property continue to consume system resources; the timing system does not remove these clocks automatically.

Aby uniknąć problemów z wydajnością podczas stosowania dużej liczby zegarów przy użyciu programu Compose , należy usunąć z właściwości animowane zegary, po ich zakończeniu.To avoid performance issues when you apply a large number of clocks using Compose, you should remove composing clocks from the animated property after they complete. Istnieje kilka sposobów usunięcia zegara.There are several ways to remove a clock.

Jest to szczególnie problem w przypadku animacji na obiektach, które mają długi okres istnienia.This is primarily an issue for animations on objects that have a long lifetime. Gdy obiekt jest odzyskiwany, jego zegary również są rozłączone i odzyskiwane.When an object is garbage collected, its clocks are also disconnected and garbage collected.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów zegara, zobacz animacje i system chronometrażu — przegląd.For more information about clock objects, see Animation and Timing System Overview.

Dotyczy

Begin(FrameworkContentElement, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkContentElement ^ containingObject, bool isControllable);
public void Begin (System.Windows.FrameworkContentElement containingObject, bool isControllable);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkContentElement * bool -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkContentElement, isControllable As Boolean)

Parametry

containingObject
FrameworkContentElement

Obiekt zawarty w tym samym zakresie nazw co elementy docelowe animacji scenorysu.An object contained within the same name scope as the targets of this storyboard's animations. Animacje bez a TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a TargetName are applied to containingObject.

isControllable
Boolean

true Jeśli scenorys powinien być interaktywnie kontrolowany; w przeciwnym razie false .true if the storyboard should be interactively controllable; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład używa kontrolowanego scenorysu do animacji a TextEffect .The following example uses a controllable storyboard to animate a TextEffect. TextEffectZnajduje się w FrameworkContentElement zakresie nazw.The TextEffect is contained within a FrameworkContentElement's name scope.

/*
  This example shows how to control
  a storyboard after it has started.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Documents;

namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
{
  public class FrameworkContentElementControlStoryboardExample : FlowDocument
  {
  
    private Storyboard myStoryboard;
    
    public FrameworkContentElementControlStoryboardExample()
    {
    
      // Create a name scope for the document.
      NameScope.SetNameScope(this, new NameScope());    
      this.Background = Brushes.White;
      
      // Create a run of text.
      Run theText = new Run( 
        "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit." + 
        "Ut non lacus. Nullam a ligula id leo adipiscing ornare." +
        " Duis mattis. ");  
        
      // Create a TextEffect
      TextEffect animatedSpecialEffect = new TextEffect();
      animatedSpecialEffect.Foreground = Brushes.OrangeRed;
      animatedSpecialEffect.PositionStart = 0;
      animatedSpecialEffect.PositionCount = 0;
      
      // Assign the TextEffect a name by 
      // registering it with the page, so that
      // it can be targeted by storyboard
      // animations      
      this.RegisterName("animatedSpecialEffect", animatedSpecialEffect); 
      
      // Apply the text effect to the run.
      theText.TextEffects = new TextEffectCollection();
      theText.TextEffects.Add(animatedSpecialEffect);
      
      // Create a paragraph to contain the run.
      Paragraph animatedParagraph = new Paragraph(theText);
      animatedParagraph.Background = Brushes.LightGray;
      animatedParagraph.Padding = new Thickness(20);
  
      this.Blocks.Add(animatedParagraph);      
      BlockUIContainer controlsContainer = new BlockUIContainer();        
      
      //
      // Create an animation and a storyboard to animate the
      // text effect.
      //
      Int32Animation countAnimation = 
        new Int32Animation(0, 127, TimeSpan.FromSeconds(10)); 
      Storyboard.SetTargetName(countAnimation, "animatedSpecialEffect");
      Storyboard.SetTargetProperty(countAnimation, 
        new PropertyPath(TextEffect.PositionCountProperty));
      myStoryboard = new Storyboard();
      myStoryboard.Children.Add(countAnimation);
      
      //
      // Create some buttons to control the storyboard
      // and a panel to contain them.
      //
      StackPanel buttonPanel = new StackPanel();
      buttonPanel.Orientation = Orientation.Vertical;
      Button beginButton = new Button();
      beginButton.Content = "Begin";
      beginButton.Click += new RoutedEventHandler(beginButton_Clicked);      
      buttonPanel.Children.Add(beginButton);
      Button pauseButton = new Button();
      pauseButton.Content = "Pause";
      pauseButton.Click +=new RoutedEventHandler(pauseButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(pauseButton);
      Button resumeButton = new Button();
      resumeButton.Content = "Resume";
      resumeButton.Click +=new RoutedEventHandler(resumeButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(resumeButton);
      Button skipToFillButton = new Button();
      skipToFillButton.Content = "Skip to Fill";
      skipToFillButton.Click +=new RoutedEventHandler(skipToFillButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(skipToFillButton);
      Button setSpeedRatioButton = new Button();
      setSpeedRatioButton.Content = "Triple Speed";
      setSpeedRatioButton.Click +=new RoutedEventHandler(setSpeedRatioButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(setSpeedRatioButton);
      Button stopButton = new Button();
      stopButton.Content = "Stop";
      stopButton.Click +=new RoutedEventHandler(stopButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(stopButton);
      Button removeButton = new Button();
      removeButton.Content = "Remove";
      removeButton.Click +=new RoutedEventHandler(removeButton_Clicked);
      buttonPanel.Children.Add(removeButton); 
  
      controlsContainer.Child = buttonPanel; 
      this.Blocks.Add(controlsContainer);
    }
    
    // Begins the storyboard.
    private void beginButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
      // Specifying "true" as the second Begin parameter
      // makes this storyboard controllable.
      myStoryboard.Begin(this, true);     
    }
    
    // Pauses the storyboard.
    private void pauseButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
       myStoryboard.Pause(this);     
    }
    
    // Resumes the storyboard.
    private void resumeButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
       myStoryboard.Resume(this);     
    }   
    
    // Advances the storyboard to its fill period.
    private void skipToFillButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
       myStoryboard.SkipToFill(this);     
    } 
    
    // Updates the storyboard's speed.
    private void setSpeedRatioButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
      // Makes the storyboard progress three times as fast as normal.
      myStoryboard.SetSpeedRatio(this, 3);     
    }      
    
    // Stops the storyboard.
    private void stopButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
       myStoryboard.Stop(this);     
    }   
    
    // Removes the storyboard.
    private void removeButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
       myStoryboard.Remove(this);     
    }      
  }
}
'
'  This example shows how to control
'  a storyboard after it has started.
'
'


Imports System.Windows
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Documents


Namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
  Public Class FrameworkContentElementControlStoryboardExample
    Inherits FlowDocument

    Private myStoryboard As Storyboard

    Public Sub New()

      ' Create a name scope for the document.
      NameScope.SetNameScope(Me, New NameScope())
      Me.Background = Brushes.White

      ' Create a run of text.
      Dim theText As New Run("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit." & "Ut non lacus. Nullam a ligula id leo adipiscing ornare." & " Duis mattis. ")

      ' Create a TextEffect
      Dim animatedSpecialEffect As New TextEffect()
      animatedSpecialEffect.Foreground = Brushes.OrangeRed
      animatedSpecialEffect.PositionStart = 0
      animatedSpecialEffect.PositionCount = 0

      ' Assign the TextEffect a name by 
      ' registering it with the page, so that
      ' it can be targeted by storyboard
      ' animations      
      Me.RegisterName("animatedSpecialEffect", animatedSpecialEffect)

      ' Apply the text effect to the run.
      theText.TextEffects = New TextEffectCollection()
      theText.TextEffects.Add(animatedSpecialEffect)

      ' Create a paragraph to contain the run.
      Dim animatedParagraph As New Paragraph(theText)
      animatedParagraph.Background = Brushes.LightGray
      animatedParagraph.Padding = New Thickness(20)

      Me.Blocks.Add(animatedParagraph)
      Dim controlsContainer As New BlockUIContainer()

      '
      ' Create an animation and a storyboard to animate the
      ' text effect.
      '
      Dim countAnimation As New Int32Animation(0, 127, TimeSpan.FromSeconds(10))
      Storyboard.SetTargetName(countAnimation, "animatedSpecialEffect")
      Storyboard.SetTargetProperty(countAnimation, New PropertyPath(TextEffect.PositionCountProperty))
      myStoryboard = New Storyboard()
      myStoryboard.Children.Add(countAnimation)

      '
      ' Create some buttons to control the storyboard
      ' and a panel to contain them.
      '
      Dim buttonPanel As New StackPanel()
      buttonPanel.Orientation = Orientation.Vertical
      Dim beginButton As New Button()
      beginButton.Content = "Begin"
      AddHandler beginButton.Click, AddressOf beginButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(beginButton)
      Dim pauseButton As New Button()
      pauseButton.Content = "Pause"
      AddHandler pauseButton.Click, AddressOf pauseButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(pauseButton)
      Dim resumeButton As New Button()
      resumeButton.Content = "Resume"
      AddHandler resumeButton.Click, AddressOf resumeButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(resumeButton)
      Dim skipToFillButton As New Button()
      skipToFillButton.Content = "Skip to Fill"
      AddHandler skipToFillButton.Click, AddressOf skipToFillButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(skipToFillButton)
      Dim setSpeedRatioButton As New Button()
      setSpeedRatioButton.Content = "Triple Speed"
      AddHandler setSpeedRatioButton.Click, AddressOf setSpeedRatioButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(setSpeedRatioButton)
      Dim stopButton As New Button()
      stopButton.Content = "Stop"
      AddHandler stopButton.Click, AddressOf stopButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(stopButton)
      Dim removeButton As New Button()
      removeButton.Content = "Remove"
      AddHandler removeButton.Click, AddressOf removeButton_Clicked
      buttonPanel.Children.Add(removeButton)

      controlsContainer.Child = buttonPanel
      Me.Blocks.Add(controlsContainer)

    End Sub

    ' Begins the storyboard.
    Private Sub beginButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
      ' Specifying "true" as the second Begin parameter
      ' makes this storyboard controllable.
      myStoryboard.Begin(Me, True)

    End Sub

    ' Pauses the storyboard.
    Private Sub pauseButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
       myStoryboard.Pause(Me)

    End Sub

    ' Resumes the storyboard.
    Private Sub resumeButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
       myStoryboard.Resume(Me)

    End Sub

    ' Advances the storyboard to its fill period.
    Private Sub skipToFillButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
       myStoryboard.SkipToFill(Me)

    End Sub

    ' Updates the storyboard's speed.
    Private Sub setSpeedRatioButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
      ' Makes the storyboard progress three times as fast as normal.
      myStoryboard.SetSpeedRatio(Me, 3)

    End Sub

    ' Stops the storyboard.
    Private Sub stopButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
       myStoryboard.Stop(Me)

    End Sub

    ' Removes the storyboard.
    Private Sub removeButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)
       myStoryboard.Remove(Me)

    End Sub

  End Class
End Namespace

Uwagi

Jeśli właściwości dostosowane są już animowane, są one zastępowane przy użyciu zachowania do oddania SnapshotAndReplace .If the targeted properties are already animated, they are replaced using the SnapshotAndReplace handoff behavior.

Aby interaktywnie kontrolować ten scenorys, należy określić ten sam containingObject podczas wywoływania metod interaktywnych, które zostały użyte do rozpoczęcia scenorysuTo interactively control this storyboard, you must specify the same containingObject when calling the interactive methods that you used to begin the storyboard

Po wywołaniu tej metody Clock obiekty są tworzone dla scenorysu i wszelkich osi czasu, które zawiera.When this method is called, Clock objects are created for the storyboard and any timelines it contains. Te zegary są przechowywane przy użyciu containingObject .These clocks are stored with containingObject.

Rozpoczęcie scenorysu wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Beginning a storyboard triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Dotyczy

Begin(FrameworkElement)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkElement ^ containingObject);
public void Begin (System.Windows.FrameworkElement containingObject);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkElement -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkElement)

Parametry

containingObject
FrameworkElement

Obiekt zawarty w tym samym zakresie nazw co elementy docelowe animacji scenorysu.An object contained within the same name scope as the targets of this storyboard's animations. Animacje bez a TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a TargetName are applied to containingObject.

Uwagi

Jeśli właściwości dostosowane są już animowane, są one zastępowane przy użyciu zachowania do oddania SnapshotAndReplace .If the targeted properties are already animated, they are replaced using the SnapshotAndReplace handoff behavior.

Scenorysów rozpoczętych przy użyciu tej metody nie można wstrzymywać, wznawiać działania ani w inny sposób interaktywnie sterować po ich uruchomieniu.Storyboards started with this method cannot be paused, resumed, or otherwise interactively controlled after they are started. Aby można było sterować scenorysem, użyj Begin(FrameworkElement, Boolean) metody lub Begin(FrameworkElement, HandoffBehavior, Boolean) .To make a storyboard controllable, use the Begin(FrameworkElement, Boolean) or Begin(FrameworkElement, HandoffBehavior, Boolean) method.

Rozpoczęcie scenorysu wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Beginning a storyboard triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Dotyczy

Begin(FrameworkContentElement)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkContentElement ^ containingObject);
public void Begin (System.Windows.FrameworkContentElement containingObject);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkContentElement -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkContentElement)

Parametry

containingObject
FrameworkContentElement

Obiekt zawarty w tym samym zakresie nazw co elementy docelowe animacji scenorysu.An object contained within the same name scope as the targets of this storyboard's animations. Animacje bez a TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a TargetName are applied to containingObject.

Przykłady

Poniższy przykład używa scenorysu do animacji a TextEffect .The following example uses a storyboard to animate a TextEffect. TextEffectZnajduje się w FrameworkContentElement zakresie nazw.The TextEffect is contained within a FrameworkContentElement's name scope.

/*
  This example shows how to animate
  a FrameworkContentElement with a storyboard.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Documents;

namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
{
  public class FrameworkContentElementStoryboardExample : FlowDocument
  {
  
    private Storyboard myStoryboard;
    
    public FrameworkContentElementStoryboardExample()
    {
    
      // Create a name scope for the document.
      NameScope.SetNameScope(this, new NameScope());    
      this.Background = Brushes.White;
      
      // Create a run of text.
      Run theText = new Run( 
        "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit." + 
        "Ut non lacus. Nullam a ligula id leo adipiscing ornare." +
        " Duis mattis. ");  
        
      // Create a TextEffect
      TextEffect animatedSpecialEffect = new TextEffect();
      animatedSpecialEffect.Foreground = Brushes.OrangeRed;
      animatedSpecialEffect.PositionStart = 0;
      animatedSpecialEffect.PositionCount = 0;
      
      // Assign the TextEffect a name by 
      // registering it with the page, so that
      // it can be targeted by storyboard
      // animations      
      this.RegisterName("animatedSpecialEffect", animatedSpecialEffect); 
      
      // Apply the text effect to the run.
      theText.TextEffects = new TextEffectCollection();
      theText.TextEffects.Add(animatedSpecialEffect);
      
      // Create a paragraph to contain the run.
      Paragraph animatedParagraph = new Paragraph(theText);
      animatedParagraph.Background = Brushes.LightGray;
      animatedParagraph.Padding = new Thickness(20);
  
      this.Blocks.Add(animatedParagraph);      
      BlockUIContainer controlsContainer = new BlockUIContainer();        
      
      //
      // Create an animation and a storyboard to animate the
      // text effect.
      //
      Int32Animation countAnimation = 
        new Int32Animation(0, 127, TimeSpan.FromSeconds(10));      
      Storyboard.SetTargetName(countAnimation, "animatedSpecialEffect");
      Storyboard.SetTargetProperty(countAnimation, 
        new PropertyPath(TextEffect.PositionCountProperty));
      myStoryboard = new Storyboard();
      myStoryboard.Children.Add(countAnimation);
      
      //
      // Create a button to start the storyboard.
      //
      Button beginButton = new Button();
      beginButton.Content = "Begin";
      beginButton.Click += new RoutedEventHandler(beginButton_Clicked);      
 
      controlsContainer.Child = beginButton; 
      this.Blocks.Add(controlsContainer);
    }
    
    // Begins the storyboard.
    private void beginButton_Clicked(object sender, RoutedEventArgs args)
    {
    
      myStoryboard.Begin(this);         
    }
  }
}
'
'  This example shows how to animate
'  a FrameworkContentElement with a storyboard.
'
'


Imports System.Windows
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Documents


Namespace Microsoft.Samples.Animation.AnimatingWithStoryboards
  Public Class FrameworkContentElementStoryboardExample
    Inherits FlowDocument

    Private myStoryboard As Storyboard

    Public Sub New()

      ' Create a name scope for the document.
      NameScope.SetNameScope(Me, New NameScope())
      Me.Background = Brushes.White

      ' Create a run of text.
      Dim theText As New Run("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit." & "Ut non lacus. Nullam a ligula id leo adipiscing ornare." & " Duis mattis. ")

      ' Create a TextEffect
      Dim animatedSpecialEffect As New TextEffect()
      animatedSpecialEffect.Foreground = Brushes.OrangeRed
      animatedSpecialEffect.PositionStart = 0
      animatedSpecialEffect.PositionCount = 0

      ' Assign the TextEffect a name by 
      ' registering it with the page, so that
      ' it can be targeted by storyboard
      ' animations      
      Me.RegisterName("animatedSpecialEffect", animatedSpecialEffect)

      ' Apply the text effect to the run.
      theText.TextEffects = New TextEffectCollection()
      theText.TextEffects.Add(animatedSpecialEffect)

      ' Create a paragraph to contain the run.
      Dim animatedParagraph As New Paragraph(theText)
      animatedParagraph.Background = Brushes.LightGray
      animatedParagraph.Padding = New Thickness(20)

      Me.Blocks.Add(animatedParagraph)
      Dim controlsContainer As New BlockUIContainer()

      '
      ' Create an animation and a storyboard to animate the
      ' text effect.
      '
      Dim countAnimation As New Int32Animation(0, 127, TimeSpan.FromSeconds(10))
      Storyboard.SetTargetName(countAnimation, "animatedSpecialEffect")
      Storyboard.SetTargetProperty(countAnimation, New PropertyPath(TextEffect.PositionCountProperty))
      myStoryboard = New Storyboard()
      myStoryboard.Children.Add(countAnimation)

      '
      ' Create a button to start the storyboard.
      '
      Dim beginButton As New Button()
      beginButton.Content = "Begin"
      AddHandler beginButton.Click, AddressOf beginButton_Clicked

      controlsContainer.Child = beginButton
      Me.Blocks.Add(controlsContainer)

    End Sub

    ' Begins the storyboard.
    Private Sub beginButton_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal args As RoutedEventArgs)

      myStoryboard.Begin(Me)
    End Sub  End Class
End Namespace

Uwagi

Jeśli właściwości dostosowane są już animowane, są one zastępowane przy użyciu zachowania do oddania SnapshotAndReplace .If the targeted properties are already animated, they are replaced using the SnapshotAndReplace handoff behavior.

Scenorysów rozpoczętych przy użyciu tej metody nie można wstrzymywać, wznawiać działania ani w inny sposób interaktywnie sterować po ich uruchomieniu.Storyboards started with this method cannot be paused, resumed, or otherwise interactively controlled after they are started. Aby można było sterować scenorysem, użyj Begin metody lub Begin .To make a storyboard controllable, use the Begin or Begin method.

Rozpoczęcie scenorysu wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Beginning a storyboard triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Dotyczy

Begin()

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

public:
 void Begin();
public void Begin ();
member this.Begin : unit -> unit
Public Sub Begin ()

Dotyczy

Begin(FrameworkElement, Boolean)

Stosuje animacje skojarzone z tym elementem Storyboard docelowym i inicjuje je.Applies the animations associated with this Storyboard to their targets and initiates them.

public:
 void Begin(System::Windows::FrameworkElement ^ containingObject, bool isControllable);
public void Begin (System.Windows.FrameworkElement containingObject, bool isControllable);
member this.Begin : System.Windows.FrameworkElement * bool -> unit
Public Sub Begin (containingObject As FrameworkElement, isControllable As Boolean)

Parametry

containingObject
FrameworkElement

Obiekt zawarty w tym samym zakresie nazw co elementy docelowe animacji scenorysu.An object contained within the same name scope as the targets of this storyboard's animations. Animacje bez a TargetName są stosowane do containingObject .Animations without a TargetName are applied to containingObject.

isControllable
Boolean

true Jeśli scenorys powinien być interaktywnie kontrolowany; w przeciwnym razie false .true if the storyboard should be interactively controllable; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli właściwości dostosowane są już animowane, są one zastępowane przy użyciu zachowania do oddania SnapshotAndReplace .If the targeted properties are already animated, they are replaced using the SnapshotAndReplace handoff behavior.

Aby interaktywnie kontrolować ten scenorys, należy użyć tego samego containingObject parametru podczas wywoływania interaktywnych metod, które zostały użyte do rozpoczęcia scenorysuTo interactively control this storyboard, you must use the same containingObject parameter when calling the interactive methods that you used to begin the storyboard

Po wywołaniu tej metody Clock obiekty są tworzone dla scenorysu i wszelkich osi czasu, które zawiera.When this method is called, Clock objects are created for the storyboard and any timelines it contains. Te zegary są przechowywane przy użyciu containingObject .These clocks are stored with containingObject.

Rozpoczęcie scenorysu wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Beginning a storyboard triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Dotyczy