ThicknessKeyFrameCollection.Contains(ThicknessKeyFrame) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja zawiera określony ThicknessKeyFrameelement.Gets a value that indicates whether the collection contains the specified ThicknessKeyFrame.

public:
 bool Contains(System::Windows::Media::Animation::ThicknessKeyFrame ^ keyFrame);
public bool Contains (System.Windows.Media.Animation.ThicknessKeyFrame keyFrame);
member this.Contains : System.Windows.Media.Animation.ThicknessKeyFrame -> bool
Public Function Contains (keyFrame As ThicknessKeyFrame) As Boolean

Parametry

keyFrame
ThicknessKeyFrame

ThicknessKeyFrame Aby zlokalizować w kolekcji.The ThicknessKeyFrame to locate in the collection.

Zwraca

trueJeśli kolekcja zawiera keyFrame; w przeciwnym razie false,.true if the collection contains keyFrame; otherwise, false.

Uwagi

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie liniowe; w związku z tym średni czas wykonywania jest proporcjonalny do Count.This method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to Count. Oznacza to, że ta metoda jest operacją O (n), ** gdzie n Countjest.That is, this method is an O(n) operation, where n is Count.

Ta metoda określa równość przez wywoływanie Object.Equals.This method determines equality by calling Object.Equals.

Dotyczy

Zobacz też