Timeline.SpeedRatio Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia stawkę względem jego elementu nadrzędnego, w którym czas dla tego procesu Timeline .Gets or sets the rate, relative to its parent, at which time progresses for this Timeline.

public:
 property double SpeedRatio { double get(); void set(double value); };
public double SpeedRatio { get; set; }
member this.SpeedRatio : double with get, set
Public Property SpeedRatio As Double

Wartość właściwości

Double

Wartość skończoną większa od 0, która opisuje szybkość, z jaką czas dla tej osi czasu odnosi się do szybkości nadrzędnej osi czasu lub, jeśli jest to główna oś czasu, domyślna szybkość osi czasu.A finite value greater than 0 that describes the rate at which time progresses for this timeline, relative to the speed of the timeline's parent or, if this is a root timeline, the default timeline speed. Wartość domyślna to 1.The default value is 1.

Wyjątki

SpeedRatiojest mniejsza niż 0 lub nie jest wartością skończoną.SpeedRatio is less than 0 or is not a finite value.

Przykłady

Właściwość osi czasu SpeedRatio kontroluje jej częstotliwość postępu względem jej elementu nadrzędnego.A timeline's SpeedRatio property controls its rate of progress, relative to its parent. Jeśli oś czasu jest elementem głównym, jego wartość SpeedRatio jest określana względem domyślnej szybkości osi czasu.If the timeline is a root, its SpeedRatio is relative to the default timeline speed. W poniższym przykładzie przedstawiono kilka osi czasu z różnymi SpeedRatio ustawieniami.The following example shows several timelines with different SpeedRatio settings.

<!-- This example shows how to use the SpeedRatio property 
   to make animations speed up or slow down. -->
<Page 
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 WindowTitle="Speed Example">
 <StackPanel>

  <!-- The rectangles to animate. -->     
  <Rectangle Name="DefaultSpeedRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />   
  <Rectangle Name="FasterRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />   
  <Rectangle Name="SlowerRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />
  <Rectangle Name="NestedTimelinesExampleRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />   
  
  <!-- Create a button to start the animations. -->
  <Button Margin="0,30,0,0" HorizontalAlignment="Left">Start Animations
   <Button.Triggers>
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click">
     <BeginStoryboard>
      <Storyboard>

       <!-- This animation progresses at the same rate as its parent. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="DefaultSpeedRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width" 
        From="20" To="400" Duration="0:0:2" 
        SpeedRatio="1" />

       <!-- This animation progresses twice as fast as its parent. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="FasterRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width"
        From="20" To="400" Duration="0:0:2" 
        SpeedRatio="2" />  

       <!-- This animation progresses at half the rate of its parent. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="SlowerRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width" 
        From="20" To="400" Duration="0:0:2" 
        SpeedRatio="0.5" />  
        

       <ParallelTimeline SpeedRatio="2">
        <ParallelTimeline SpeedRatio="2">
        
         <!-- This animation progresses eight times faster
            than normal, because of its SpeedRatio settings
            and the SpeedRatio settings on its parents. -->
         <DoubleAnimation 
          Storyboard.TargetName="NestedTimelinesExampleRectangle" 
          Storyboard.TargetProperty="Width" 
          From="20" To="400" Duration="0:0:2" 
          SpeedRatio="2" /> 
        </ParallelTimeline>
       </ParallelTimeline>
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>
   </Button.Triggers>   
  </Button>
 </StackPanel>
</Page>

Uwagi

Ustawienie osi czasu nie SpeedRatio ma wpływu na jego wartość BeginTime ; ten czas jest określany względem elementu nadrzędnego osi czasu lub, jeśli oś czasu jest głównym osią czasu, moment rozpoczęcia zegara osi czasu.A timeline's SpeedRatio setting does not have an effect on its BeginTime; that time is relative to the timeline's parent or, if the timeline is a root timeline, the moment at which the timeline's clock was begun.

Jeśli AccelerationRatio lub DecelerationRatio są określone, SpeedRatio jest to średni stosunek względem naturalnej długości osi czasu.If AccelerationRatio or DecelerationRatio are specified, this SpeedRatio is the average ratio over the natural length of the timeline.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field SpeedRatioProperty
Właściwości metadanych ustawione natrueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy