TimelineCollection.Enumerator.IEnumerator.Current Właściwość

Definicja

Ten element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturę i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

property System::Object ^ System::Collections::IEnumerator::Current { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.IEnumerator.Current { get; }
System.Collections.IEnumerator.Current
 ReadOnly Property Current As Object Implements IEnumerator.Current

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy