Brush.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Formatuje wartość bieżącego wystąpienia w określonym formacie.Formats the value of the current instance using the specified format.

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Format do użycia.The format to use.

—lub—-or- Odwołanie o wartości nullNothing (w Visual Basic) do użycia domyślnego formatu zdefiniowanego dla typu IFormattable implementacji.A null reference (Nothing in Visual Basic) to use the default format defined for the type of the IFormattable implementation.

provider
IFormatProvider

Dostawca służący do formatowania wartości.The provider to use to format the value.

—lub—-or- Odwołanie o wartości nullNothing (w Visual Basic), aby uzyskać informacje o formacie liczbowym z bieżących ustawień regionalnych systemu operacyjnego.A null reference (Nothing in Visual Basic) to obtain the numeric format information from the current locale setting of the operating system.

Zwraca

Wartość bieżącego wystąpienia w określonym formacie.The value of the current instance in the specified format.

Implementuje

Dotyczy