ClearTypeHint Wyliczenie

Definicja

Wyliczenie, które określa wskazówkę do aparatu renderowania, który tekst może być renderowany przy użyciu technologii ClearType.An enumeration that specifies a hint to the rendering engine that text can be rendered with ClearType.

public enum class ClearTypeHint
public enum ClearTypeHint
type ClearTypeHint = 
Public Enum ClearTypeHint
Dziedziczenie
ClearTypeHint

Pola

Auto 0

Aparat renderowania używa technologii ClearType, gdy jest to możliwe.The rendering engine uses ClearType when it is possible. Jeśli zostanie wprowadzona nieprzezroczystość, technologia ClearType jest wyłączona dla tego poddrzewa.If opacity is introduced, ClearType is disabled for that subtree.

Enabled 1

Aparat renderowania umożliwia ponowne włączenie technologii ClearType dla bieżącego poddrzewa.The rendering engine re-enables ClearType for the current subtree. W przypadku, gdy w tym poddrzewie wprowadzono nieprzezroczystość, technologia ClearType jest wyłączona.Where opacity is introduced in this subtree, ClearType is disabled.

Uwagi

Użyj RenderOptions.ClearTypeHint dołączonej właściwości, aby kontrolować sposób renderowania tekstu na przezroczystym tle.Use the RenderOptions.ClearTypeHint attached property to control how text is rendered on a translucent background. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RenderOptions.ClearTypeHint.For more information, see RenderOptions.ClearTypeHint.

Dotyczy

Zobacz też