Color.B Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia sRGB wartość niebieską kanału koloru.Gets or sets the sRGB blue channel value of the color.

public:
 property System::Byte B { System::Byte get(); void set(System::Byte value); };
public byte B { get; set; }
member this.B : byte with get, set
Public Property B As Byte

Wartość właściwości

Wartość sRGB niebieskakanałustruktury,wartośćzprzedziałuodColor 0 do 255.The sRGB blue channel value of the Color structure, a value between 0 and 255.

Uwagi

sRGB Kanały(A, ,G,) ikanały(ScA, ,ScG,) strukturyColorScRGB ScR B R ScB Właściwości zsynchronizowane.The sRGB channels (A, R, G, B) and the ScRGB channels (ScA, ScR, ScG, ScB) of the Color structure are synchronized properties. Na przykład, gdy B sRGB kanał niebieski jest modyfikowany ScB, ScRGB niebieski kanał jest konwertowany na równoważną wartość przy użyciu zakresu 0-1 obsługiwanego przez Sc schemat.For example, when B, the sRGB blue channel, is modified, the ScRGB blue channel, ScB, is converted to the equivalent value using the 0-1 range that the Sc scheme supports.

Dotyczy