Color.G Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia sRGB wartość zielonej kanału koloru.Gets or sets the sRGB green channel value of the color.

public:
 property System::Byte G { System::Byte get(); void set(System::Byte value); };
public byte G { get; set; }
member this.G : byte with get, set
Public Property G As Byte

Wartość właściwości

sRGB WartośćColor zielonej kanału struktury, wartość z przedziału od 0 do 255.The sRGB green channel value of the Color structure, a value between 0 and 255.

Uwagi

sRGB Kanały(A, ,G,) ikanały(ScA, ,ScG,) strukturyColorScRGB ScR B R ScB Właściwości zsynchronizowane.The sRGB channels (A, R, G, B) and the ScRGB channels (ScA, ScR, ScG, ScB) of the Color structure are synchronized properties. Na przykład, gdy G sRGB kanał zielony jest modyfikowany ScG, ScRGB zielony kanał jest konwertowany na równoważną wartość przy użyciu zakresu 0-1 obsługiwanego przez Sc schemat.For example, when G, the sRGB green channel, is modified, the ScRGB green channel, ScG, is converted to the equivalent value using the 0-1 range that the Sc scheme supports.

Dotyczy