Color.ScA Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ScRGB wartość kanału alfa koloru.Gets or sets the ScRGB alpha channel value of the color.

public:
 property float ScA { float get(); void set(float value); };
public float ScA { get; set; }
member this.ScA : single with get, set
Public Property ScA As Single

Wartość właściwości

Wartość ScRGB kanałualfastruktury,wartośćzprzedziałuColor od 0 do 1.The ScRGB alpha channel value of the Color structure, a value between 0 and 1.

Uwagi

Kanał Color alfa struktury określa ilość przezroczystości, która Color ma.The alpha channel of a Color structure determines the amount of transparency the Color has. Wartość alfa 1 wskazuje, że Color jest całkowicie nieprzezroczysta, a wartość 0 oznacza, że kolor jest całkowicie przezroczysty.An alpha value of 1 indicates the Color is completely opaque and a value of 0 indicates the color is completely transparent.

sRGB Kanały(A, ,G,) ikanały(ScA, ,ScG,) strukturyColorScRGB ScR B R ScB Właściwości zsynchronizowane.The sRGB channels (A, R, G, B) and the ScRGB channels (ScA, ScR, ScG, ScB) of the Color structure are synchronized properties. Na przykład, gdy A sRGB kanał alfa jest modyfikowany ScA , ScRGB kanał alfa jest konwertowany na równoważną wartość przy użyciu zakresu 0-1 obsługiwanego przez Sc schemat.For example, when A, the sRGB alpha channel, is modified, the ScRGB alpha channel, ScA is converted to the equivalent value using the 0-1 range that the Sc scheme supports.

Dotyczy